Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Meddelande om samråd

Detaljplan för Varekil 1:19 med flera, Orust kommun

Orust kommun håller samråd för detaljplan för Varekil 1:19 med flera enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 §.

Planområdet ligger strax väster om centrala Varekil, i närheten av Varekils skola och omfattar cirka 5 hektar. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för olika typer av bostäder i ett centralt läge i tätorten Varekil, med närhet till kommunal service och goda kommunikationer.

Detaljplaneförslaget avviker från översiktsplanen där planområdet är utpekat som "värdefullt naturområde". Planförslaget är dock förenligt med Bostadsförsörjningsprogrammet (2016) och med Översiktsplan 2040 som är på granskning fram till 30 juni 2024. Genomförandet av detaljplanen antas inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen bedrivs genom ett utökat förvarande.

Samrådstid

Planförslaget är föremål för samråd udner perioden 24 maj - 24 juni 2024.

Handlingarna kan du se i länken
Detaljplan för Varekil 1:19 med flera

Vill du ha ett tryckt exemplar finns det att hämta i kontaktcenter i kommunhuset under ordinarie öppettider.

Yttrande och synpunkter

Eventuella synpunkter på förslaget ska skriftligen vara Orust kommun tillhanda senast den 24 juni 2024.

Yttranden skickas till kommun@orust.se eller med post till adressen Orust kommun, sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån.

Märk din e-post eller brev med "Samrådsyttrande: Detaljplan för Varekil 1:19 m.fl." och underteckna gärna med namn och fastighetsbeteckning för att underlätta vår handläggning.

Ett samrådmöte kommer att ske den 4 juni, klockan 18:30 i Varekils skolas matsal, Rönnbärsvägen 1, 472 95 Varekil.

Har du några frågor angående samrådsförslaget, tveka inte att ringa eller maila.

Artikeln uppdaterades