Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Meddelande om samråd

Detaljplan för Svanesund 2:127, Orust kommun

Orust kommun håller samråd för detaljplan Svanesund 2:127 enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 §.

Planområdet ligger i Svanesund, i den västra delen av Änghagsområdet cirka 70 meter söder om vattentornet. Planområdet har en areal på cirka 1,8 hektar. Området innefattar även en liten del av kommunens fastighet Svanesund 2:2, för att möjliggöra en vändplan.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättning för byggande av 16-30 bostäder i form av enbostadshus, parhus, kedjehus eller radhus.

Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och antas inte medföra betydande miljöpåverkan. Samråd ska inte ske med annat land.

Samrådstid

Planförslaget är föremål för samråd under perioden 31 maj till 27 juni.

Handlingarna kan du se i länken

Detaljplan för Svanesund 2:127

Vill du ha ett tryckt exemplar finns det att hämta i kontaktcenter i kommunhuset under ordinarie öppettider.

Ett samrådsmöte kommer att ske den 13 juni 2024, klockan 18:00 i kommunhuset i Henån.

Yttrande och synpunkter

Eventuella synpunkter på förslaget ska skriftligen vara Orust kommun tillhanda senast den 27 juni 2024.

Yttranden skickas till kommun@orust.se eller med post till adressen Orust kommun, sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån.

Märk din e-post eller brev med "Samrådsyttrande: Detaljplan för Svanesund 2:127" och underteckna gärna med namn och fastighetsbeteckning för att underlätta vår handläggning.

Artikeln uppdaterades