Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Meddelande om granskning

Ändring av detaljplan för Mölneby Nedergård 3:5 med flera, Orust kommun

Kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling beslutade den 11 oktober 2021 att godkänna ändring av detaljplan för Möneby Nedergård 3:5 med flera för granskning enligt plan- och bygglagen 5 kap 18 §.

Planområdet ligger cirka 1 km nordväst om Svanesund, på Orust sydöstra sida. Planändringens primära syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat helårsboende genom att öka byggrättens storlek inom befintlig bostadsfastigheter.

Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och antas inte medföra betydande miljöpåverkan. Samråd ska inte ske med ett annat land.

Granskningstid

Planförslaget är utställt för granskning under perioden 4 juni - 25 juni 2024.

Handlingarna kan du se i länken

Ändring av detaljplan för Mölneby Nedergård 3:5 med flera

Vill du ha ett tryckt exemplar finns det att hämta i kontaktcenter i kommunhuset under ordinarie öppettider.

Yttrande och synpunkter

Eventuella synpunkter på förslaget ska skriftligen vara Orust kommun tillhanda senast den 25 juni 2024.

Yttranden skickas till kommun@orust.se eller med post till adressen Orust kommun, sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån.

Märk din e-post eller brev med "Granskningsyttrande: Ändring av detaljplan för Mölneby 3:5 med flera" och underteckna gärna med namn och fastighetsbeteckning för att underlätta vår handläggning.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Är det något ni vill fråga om granskningsförslaget, tveka inte att ringa eller maila.

Artikeln uppdaterades