Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Meddelande om samråd

Ändring av del av detaljplan för Brattås 1:62, Orust kommun

Orust kommun håller samråd för ändring av del av detaljplan för Brattås 1:62 enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 §.

Planområdet liggeröster om viken i Kungsviken.
Syftet med detaljplanen är att ändra utformningsbestämmelserna för den övre tomten så att ett annat hus än ett bohuslänskt dubbelhus kan byggas; ett hus som bättre kan anpassas till platsen och förutsättningar och med mindre påverkan på bakomvarande byggnader. Vidare är syftet att ändra bestämmelse för nockhöjden för den nedre tomten så att den medger en 0,5 meter högre nockpunkt.

Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och anses inte medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen bedrivs genom ett standardförfarande.

Samrådstid

Planförslaget är föremål för samråd under perioden 10 juni-30 juni 2024.

Handlingarna kan du se i länken
Ändring av del av detaljplan för Brattås 1:62

Yttrande och synpunkter

Eventuella synpunkter på förslaget ska skriftligen vara Orust kommun tillhanda senast 2024-06-30.

Yttranden skickas till kommun@orust.se eller med post till adressen Orust kommun, sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån.

Märk din e-post eller brev med "Samrådsyttrande: Ändring av del av detaljplan för Brattås 1:62" och underteckna gärna med namn och fastighetsbeteckning för att underlätta vår handläggning.

Artikeln uppdaterades