Logotyp

Överklaga beslut

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel, finns två olika sätt att överklaga beslutet; laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Det finns två sätt att klaga på kommunens beslut. Överklaganden riktade till kommunen delas in i förvaltningsbesvär och laglighetsprövning eller kommunalbesvär.

  • När du tycker att själva beslutet är fel kallas det ett förvaltningsbesvär
  • Om du vill klaga på om det var rätt av kommunen att fatta beslutet kallas det laglighetsprövning eller kommunalbesvär.

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning är överklagan av beslut som du anser inte har gått lagligt till eller att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till.

Du måste överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet publicerats på kommunens officiella anslagstavla.

I överklagan måste du skriva vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är felaktigt. Förvaltningsrätten kan avslå din överklagan om rätten anser att beslutet gått lagligt till. Om överklagan godkänns kan inte Förvaltningsrätten ändra kommunens beslut utan beslutet upphävs och måste tas upp igen i kommunen.

Förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Endast den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet.

Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövar Förvaltningsrätten själva sakfrågan och kan ändra kommunens beslut.