Diarium och arkiv

Alla offentliga förvaltningar måste registrera, förvara och arkivera våra allmänna handlingar.

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Ett sådant register kallas vanligtvis för diarium och är en förteckning över de ärenden och handlingar som en myndighet hanterar.

Diarium

Det vanligaste sättet att registrera allmänna handlingar är genom diarieföring. Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär att vi för dagbok över vilka handlingar vi tar emot eller upprättar. I diariet registreras även de allmänna handlingar som ingår i ärenden som vi beslutar om.

Ärenden och handlingar ska hållas ordnade så att du lätt kan hitta det du söker.

Vanligtvis är det en registrator hos varje kommunal nämnd som ordnar handlingarna i ett diarium.

Handlingarna kan vara offentliga eller sekretessbelagda. Under ärenderubriken registreras alla handlingar som tillhör ärendet.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.