Barnperspektivet

Så snart vi gör något som på något sätt berör barn, ska vi tänka efter vad som är bäst för det enskilda barnet. Och då är det viktigt att ta reda på vad barn själva tänker och tycker.

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, är svensk lag. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals.

Vi lyssnar på barnen

Vi har påbörjat ett arbete med att införliva barnkonventionen för att stärka barnets rättigheter.

Vi har en rutin för hur vi kan jobba med barnkonsekvensanalys som ett sätt att stärka barnets rättigheter och lyssna på barnen.

En barnkonsekvensanalys är redan gjord på vår pedagogiska barnomsorg på obekväm arbetstid (nattis). Nu pågår arbetet med barnkonsekvensanalys för effektivare samarbete för stöd till barn och unga.

Barn har också varit med i arbetet med planprocessen för att se över miljöer kring Henån och Svanesund, för att ge sina synpunkter.

Utbildningar har gjorts för politiker och chefer i vad Barnkonventionen innebär, och vad barnets perspektiv innebär.

Vi kommer på olika sätt fortsätta att arbeta utifrån att beakta barnets rättigheter. Utvecklingsarbete tar tid men om barnets bästa alltid får vara en del i besluten bidrar det successivt till att höja kvaliteten i alla verksamheter som berör barn och unga.