Kvalitetsarbete skola och förskola

Vi arbetar med utveckling och vi rapporterar in nyckeltal till Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Statistiska Centralbyrån (SCB) för Skolverkets räkning. Nationella jämförelser tas fram av Skolverket och SKR. Vi sammanställer jämförelser med närliggande kommuner och gör egna enkäter.

Välja skola

På Skolverkets webbplats Välja skola presenteras olika mått för skolors kvalitet och resultat. Där kan du söka efter och jämföra skolor. Syftet är att ge elever och föräldrar stöd vid val av skola.

Öppna jämförelser

Samtliga nyckeltal från Sveriges kommuner och regioner (SKR) Öppna jämförelser.

Bästa skolkommun

Orust placerade sig som näst Bästa skolkommun i Sverige 2017 och 2018. 2019 hamnade Orust på 56 plats och 2020 på plats 32.

Sveriges bästa skolkommuner

Lärarförbundet utser Sveriges bästa skolkommuner för att visa på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Till grund för rankingen ligger bland annat kriterier som lärartäthet, lärarnas utbildning, lön och elevernas resultat.

Enkäter

Enkäter är ett led i det systematiska kvalitetsarbetet att utvärdera och utveckla vår verksamhet. Frågorna berör lust att lära, medinflytande, trivsel och trygghet, samt barn/elevernas utveckling mot målen. I enkäten för skolan ingår också frågor för nationella jämförelser.

Nedan redovisas via länkarna totalresultatet för elevenkäterna inom vår kommunala skola och föräldrarnas syn på vår kommunala förskola.

Mindre barngrupper i förskolan

2016 införde Skolverket riktmärken för barngruppers storlek. Forskning visar hur viktigt det är att barnen har färre relationer under dagen för att barnen ska må bättre och få bättre förutsättningar att lära i förskolan.

Verksamhetsutvecklare och förskolans rektorer arbetar tillsammans med förskolorna och dess personal kring den nya läroplanen, förståelsen av vad mindre barngrupper innebär, hur man kan organisera sig, yrkesrollernas uppdrag, hur man ska tänka kring lärmiljöer, hur lokaler ska nyttjas och hur detta ska gå till på respektive förskola utifrån dess förutsättningar.

Mindre barngrupper innebär att barnen vistas stadigvarande i mindre grupper under delar av dagen, men i huvudsak med samma resurser organiserade på ett annat sätt.

Hitta Drivet, studiemotivation och genusmönster i grundskolan

I vårt systematiska kvalitetsarbete har vi identifierat att pojkarnas skolresultat avviker betydligt mer än riket jämfört med flickorna.

Under 2017 och 2018 har vi haft samarbete med Högskolan Väst och Dals-Ed som har samma problemställning. Tillsammans har vi på vetenskaplig grund tagit oss an problematiken. Detta för att identifiera och belysa situationer i hela det sociala sammanhanget som påverkar skolprestationer.

Under 2019 påbörjades Hitta Drivet - fas 2, benämnt förändringslaboratorium, där lärdomarna från Hitta Drivet övergår i konkreta handlingar på skolorna där man prövar nya arbetssätt. Fas 2 kommer att pågå under hela 2021 och omfatta alla grundskolor.

Digitaliseringen och digitala lärresurser

Som lärare och elev i Orust kommun ska man veta att Orust kommunala förskolor och skolor vill vara i framkant kring digitaliseringens möjligheter att ta vara på dessa. Vi började 2012 vår 1-1 satsning i grundskolan och gymnasiet. Denna satsning har byggts ut och idag har alla elever ett eget digitalt verktyg från årskurs 3.

Förskollärare och lärarna har sitt eget personliga digitala verktyg och får kontinuerlig kompetensutbildning och lärande har centrala stödfunktioner.

Förskolan och skolan har tillgång till Polyglutt som är en bilderbokstjänst för att arbeta med språkutveckling och litteratur. Flera av böckerna kan även bli upplästa på andra språk än svenska för att främja språkutvecklingen för de som har ett annat modersmål.

De flesta av skolorna har interaktiva skrivtavlor och förskolorna är välförsedda med projektorer.

En central programmeringsresurs har skapats för att möta behovet kring programmering i skolan i enlighet med de nya skrivningarna i läroplanen

I grundskola, gymnasium och vuxenutbildning finns det digitala stödresurser kommunövergripande i form av talsynteser, inlästa läromedel och plattformar för att följa upp elevernas lärprocesser.

Skoldatatek är en pedagogisk verksamhet där specialpedagogik och kunskaper om IT är i centrum. Skoldatateket vänder sig till pedagoger som undervisar elever skolan från förskoleklass till gymnasiet som har behov av särskilt stöd, främst med fokus på koncentrationssvårigheter samt läs- och skrivsvårigheter. Skoldatatekets specialpedagog arbetar på uppdrag från skolans elevhälsoteam och åker runt till de olika skolorna där elever och pedagoger får stöd och vägledning.

Attraktiva lärmiljöer

Vi har investerat i våra förskolor och skolor. Idag håller våra skolor en hög standard och det finns planer för att bygga en ny förskola i Svanesund.