Styrmodell

Måseskärs gamla fyr från 1865 utanför Käringön visar oss vägen och håller samman vår styrning och uppföljning.

En illustration av en fyr gjord av konstnären Helen Bååk.

Illustration, konstnär Helen Bååk.

Syftet med den tecknade fyrbilden som en del av styrmodellen är att fyren ska förstärka budskapet och beskriva hur delarna i styrmodellen hänger ihop. I bilden illustreras visionen av fyrljuset, eftersom fyrens ljus tar sikte på långt håll så att man kan navigera efter det, liksom visionens syfte.

Den politiska plattformen gäller under mandatperioden och beskriver den politiska ledningens vilja. I plan med budget, som årligen beslutas av kommunfullmäktige i augusti, formuleras mål och uppdrag utifrån den politiska plattformen och visionen.

I budgeten kan uppdrag riktas till en eller flera nämnder och sektorer. Uppdragen utgår från plattformen och kan vara ettåriga eller fleråriga. Uppdragen planeras och följs upp genom aktiviteter.

Riktade uppdrag utifrån den politiska plattformen

Utgångspunkten är att de riktade uppdragen ska genomföras under planperioden om inget annat anges.

Sektor samhällsutveckling

 • Seniorbostäder som hyresrätter prioriteras vid kommande markanvisningar med start 2019.
 • Omvandla detaljplaner för fritidshusområden till året-runt, start 2019.
 • Industriområden prioriteras för byggnation av arbetsplatser.
 • Sjöbodar på kommunens mark, villkor ses över för att skapa möjlighet för fler Orustbor att få tillgång till sjöbod på sikt. Ny policy, riktlinjer och bestämmelser tas fram 2019 för sjösättning 2020.
 • Drift av kommunala hamnar ska utredas under 2019. Plan för hur våra hamnar ska drivas vara på plats under 2019.
 • Skapa möjligheter för invånare och anhöriga att i gemenskap äta lunch på äldreboenden, start 2019.
 • Månsemyr och Timmerhults villkor för avfall ses över och eventuellt nya villkor införs under 2019, bland annat att ta bort reglering av antal besök per hushåll.
 • Fler offentliga toaletter. Alla tätorter ska ha offentliga toaletter öppna året runt. Plan för detta ska vara klar första halvåret 2019 och in i budget för 2020.
 • Parkförvaltning – det är viktigt att våra gator och torg sköts så att vår attraktivitet förstärks på detta område. Förslag till parkförvaltning utreds under 2020.

Sektor omsorg

Projekt närlagad mat ska vara på plats i ett testområde 2020.

Skapa möjligheter för invånare och anhöriga att i gemenskap äta lunch på äldreboenden, start 2019.

Utöka antalet äldreboenden som kan drivas som intraprenader, ytterligare en intraprenad påbörjas under 2020, därefter fler intraprenader om möjligt under mandatperioden.

Sektor ledning och verksamhetsstöd

Organisationsförändring i samband med övergång till nämnder. Se över plan-, bygg-, miljö- och VA-verksamheterna till eventuellt ny struktur på organisation för att få bort stuprör och skapa större möjligheter för samarbete och effektivare processer. Utred hur en ny organisation kan se ut under 2019.

 • Införa +65 kort på Västtrafik med start under 2020. Avtal med Västtrafik samt uppföljning årsvis.
 • Avtal GR – Vår avsikt är att ansöka om att gå med i GR. Förtydligande kring kostnader med nuvarande Fyrbodal jämfört med GR. Ansökan ska göras.
 • Ta fram och börja arbeta efter de reviderade riktlinjerna för kommunikation under 2019. Satsa på utveckling av sociala kanaler utöver webbplats - vara där våra invånare är.
 • Fler offentliga toaletter. Alla tätorter ska ha offentliga toaletter öppna året runt. Plan för detta klar första halvåret 2019 och in i budget för 2020.
 • Ta beslut om och plan för implementering av övergång från utskott till nämnder.
 • Utred struktur och processen för lokalvård, kost och fastighet, med syfte att få en kostnadseffektivare organisation.

Alla sektorer

 • Förbättra företagsklimatet genom samverkan mellan kommun och näringsliv.
 • Effektivisera våra interna och externa processer genom att arbeta sammanhållet mot smarta digitala lösningar i samtliga verksamheter, start 2019.

Målområden

I den tecknade fyrbilden illustreras de tre målområdena av den röd-vita grundpelaren i mitten. Målområde är ett samlingsbegrepp för ett antal uppsatta övergripande mål.

Vår styrmodell utgörs av tre målområden som utgår från visionen och plattformen. Indelningen av målområde förenklar uppföljningen som i sin tur kan förses med olika färger som indikation på måluppfyllelse.

Mål för verksamheten

De övergripande målen som kommunfullmäktige årligen beslutar om i budgeten mäts och följs upp av indikatorer med målvärde.

Målområde 1 - Attraktiv kommun

Ett gott bemötande och god tillgänglighet

Ett gott bemötande är avgörande för hur service och tjänster uppfattas.

Det ska vara lätt att få kontakt med kommunen och svar ska lämnas inom bestämd tid. Målet ska vara att på sikt kunna besvara de mest förekommande frågor direkt vid första kontakt. Både tillgänglighet per telefon, e-post, sociala medier, webbplats samt e-tjänster måste kontinuerligt utvecklas och prioriteras i alla verksamheter.

En trygg och omtyckt kommun att bo, leva, besöka och verka i

Den upplevda tryggheten är viktig för alla människor. Alla brukare, barn och elever ska känna sig trygga i våra verksamheter.

Våra verksamheter ska kännetecknas av god kvalitet. Andelen grundskoleelever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ska öka.

Vår myndighetsutövning utförs förtroendegivande och rättssäkert.

Fler trivselhöjande åtgärder i våra tätorter ska bidra till en attraktivare och mer omtyckt kommun.

Synliggöra och stärka Orust identitet och goda värden

För att synliggöra och stärka vår identitet och goda värden är det en förutsättning med fungerande informations- och kommunikationskanaler med god spridning av information och nyheter. Webbplatsen är vårt fönster ut till hela världen och ska hålla god kvalitet. Vår närvaro på sociala kanaler ska utvecklas.

Målområde 2 - Hållbarhet och hushållning

Minskad klimatpåverkan

Kommunen ska verka för en god laddinfrastruktur. Antalet fossilfria fordon och laddhybrider i våra verksamheter ska öka. Andelen utsläpp av koldioxid i våra verksamheter ska minska. Andelen av ekologisk och närodlad/närproducerad mat i våra verksamheter ska bibehållas. Orust ska arbeta för en hållbar och miljövänlig utveckling av kommunen.

Hållbar ekonomisk hushållning som ger förutsättningar för framtida välfärd och tillväxt

Långsiktigt ekonomisk hushållning är nödvändig för att möta framtida utmaningar. Vi arbetar för att få en verksamhet i balans som möjliggör ytterligare skattesänkningar så att vi ligger i nivå med kringliggande kommuner. Budgeten anger de övergripande förutsättningarna för en hållbar ekonomisk hushållning. Detta ska omsättas i praktiken så att verksamheterna bedrivs på ett ändamålsenligt sätt inom angivna ramar. Det ska finnas helhetssyn och en gemensam bild av hur resurserna bäst ska användas.

Kommunen har antagit ett bostadsförsörjningsprogram som vi följer för ökad tillväxt.

Målområde 3 - Attraktiv arbetsgivare

En bra och hälsofrämjande arbetsmiljö

För såväl individen själv som för kommunen är det viktigt att sjukfrånvaron minskar.

En hög motivation och en positiv känsla när man går till jobbet och en möjlighet att påverka sitt arbete ger goda förutsättningar för att göra ett bra jobb och bidrar till en utveckling av verksamheten. Stolta medarbetare är de bästa ambassadörerna för kommunen.

Indikatorer

De övergripande målen som kommunfullmäktige årligen beslutar om i budgeten mäts och följs upp av indikatorer och målvärde. Målen bryts ner av nämnderna och sektorn samt eventuellt kompletterande indikatorer och uppdrag beslutas av nämnderna i samband med beslut om uppdragsdokument och detaljbudget i november.

Styrdokument

Styrdokument är en viktig del av styrningen av kommunen. Exempel på styrdokument är strategier, program, planer, policy, riktlinjer, regler, rutiner och reglemente.

Vissa beslutas på politisk nivå och andra av chefer inom förvaltningen. Politikerna har ingen möjlighet att delta i det dagliga arbetet i kommunen. Därför styr politikerna bland annat genom styrdokument.

Styrdokumenten ska samspela med visionen och de övergripande målen. I den tecknade fyrbilden illustreras styrdokumenten av de järn, kryssbalkar och vajrar som stöttar fyrtornet och håller ihop helheten.

Grunduppdrag

Grunduppdragen utgör den största delen av en kommuns verksamhet, och det är i kvalitetsstyrningen som grunduppdraget följs upp och utvärderas. Det vill säga att det är kvalitetsstyrningen som visar om grunduppdraget uppfyller god kvalitet eller inte.

Kvalitetsstyrningen följs upp av nyckeltal. Kommunfullmäktige beslutar om kvalitetsnivån genom att tilldela ekonomiska resurser i budgeten. I den tecknade fyrbilden illustreras grunduppdraget av berget.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.