Utskottet för lärande

Utskottet förbereder, beslutar och ansvarar för områden som rör lärande. De flesta ärendena går vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Utskottet för lärande förbereder ärenden, beslutar om och ansvarar för frågor inom följande områden:

 • Förskola
 • Förskoleklass
 • Skolbarnsomsorg/fritidshem
 • Grundskola
 • Gymnasieskola
 • Anpassad grundskola och gymnasieskola
 • Utbildning för vuxna inom det offentliga skolväsendet

Utskottet består av fem ordinarie ledamöter och tre ersättare.

Styrande lagar och regelverk

 • Skollagen (SFS 2010:800)
 • Läroplanen för förskolan (Lpfö 18)
 • Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 22)
 • Läroplan för grundsärskolan (Lgrsä 18)
 • Läroplan för specialskolan (Lspec 11)
 • Läroplan för gymnasieskolan (Gy11)
 • Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94)
 • Läroplan för vuxenutbildningen (Lvux12)

Förvaltningen

Det dagliga arbetet, ledning och administration inom utskottets ansvarsområde organiseras och genomförs av sektor lärande.