Rådgivande organ

Det är viktigt att olika intressegrupper får sina röster hörda. I de rådgivande organen finns representanter för olika sådana intressegrupper som träffas och samråder med kommunens politiker.

Kommunala pensionärs- och handikapprådet

I rådet träffas företrädare för pensionärers och funktionsvarierades organisationer samt kommunpolitiker.

Pensionärer och funktionsvarierade ges genom sina representanter möjlighet att lämna synpunkter och förslag i frågor som är viktiga för dem.

Representanterna och kommunpolitikerna får också möjlighet att utbyta annan viktig information.

Brottsförebyggande råd

I vår kommun är Folkhälsorådet även Brottsförebyggande råd.

Vi ingår i ett samverkansavtal med Norra hälso- och sjukvårdsnämnden för att bedriva det gemensamma folkhälsoarbetet. Arbetet ska omfatta hälsofrämjande och tidigt förebyggande insatser.

Generellt sett har vi en god folkhälsa i Sverige. Däremot är de sociala skillnaderna fortfarande tydliga. Hälsan har inte förbättrats i utsatta grupper på samma positiva sätt som för befolkningen i sin helhet.

Det nationella folkhälsopolitiska målet med folkhälsoarbetet är att förbättra hälsan för befolkningen. Det handlar om att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla.

Folkhälsorådet

Folkhälsoarbete handlar om att förbättra hälsan på lika villkor för alla.

Forumet för våra folkhälsofrågor är folkhälsorådet, där politiker och tjänstepersoner ingår.

Folkhälsoarbetet bygger på ett avtal vi har med Norra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen. Avtalet säger att folkhälsoarbetet ska ha en politisk styrning och bedrivas på en strategisk nivå.

Generellt sett har vi en god folkhälsa i Sverige. Däremot är de sociala skillnaderna fortfarande tydliga. Hälsan har inte förbättrats i utsatta grupper på samma positiva sätt som för befolkningen i sin helhet.

Det nationella folkhälsopolitiska målet med folkhälsoarbetet är att förbättra hälsan för befolkningen. Det handlar om att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla.

Folkhälsoarbetet

Folkhälsoarbetet i vår kommun sker till största del i ordinarie verksamhet med stöd av Folkhälsorådet. Under 2023 har Folkhälsorådet fokus på att starta upp mötesplatser och träffpunkter för framför allt äldre i våra kommundelar.

Folkhälsorådet arbetar också på olika sätt för att motverka den psykiska ohälsan, alkohol-och drogförebyggande insatser, samverkan kring barn och unga och att skapa trygghet.

Folkhälsorådet arbetar också med att skapa delaktighet och inflytande och kommer under året att dela ut folkhälsopris.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.