Revisorer

Vi har fem förtroendevalda revisorer. Varje revisor är en individuell myndighet med skyldigheter och rättigheter. Även om revisorerna väljs med partibeteckning är revisionsarbetet opolitiskt. Revisionen som grupp ska eftersträva enighet.

Revisionen är vår demokratiska kontrollmyndighet. Revisionen granskar och utvärderar årligen verksamheten i kommunens styrelser, nämnder och stiftelser.

Rapporter

Granskningsresultaten publiceras i rapporter som lämnas till kommunfullmäktige för kännedom och diskussion.

Granskningsrapporter och revisionsplaner

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2023
2022
2021
2020

Register över förtroendevalda politiker

I registret finns alla Orust kommuns förtroendevalda med kontaktuppgifter. Där kan du också se vilka politiska uppdrag de har.

Kommunfullmäktige beslutar om budget, mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktige kräver ansvar av styrelse, nämnder och stiftelser för hur målen har uppnåtts och hur medlen har förvaltats.

Kommunfullmäktige väljer revisorer. Revisionen ska granska, utvärdera och främja effektiviteten i den kommunala verksamheten. Det innebär att vissa förtroendevalda granskar det arbete som utförts av andra förtroendevalda. En viktig del av revisorernas arbete är att se till att våra demokratiska rättigheter tillgodoses. Revisionen ska bedrivas enligt god revisionssed.

God revisionssed

God revisionssed innebär ett allmänt vedertaget sätt att bedriva revisionsarbete och bedöma en verksamhet. Med allmänt vedertagen menas den praxis som råder bland kunniga förtroendevalda revisorer och sakkunniga experter. Med sed menas sådant som inte är reglerat i lag, förordningar, föreskrifter eller fastställt av myndigheter.

Förvaltningsrevision och redovisningsrevision

Revisionen delas upp i förvaltningsrevision och redovisningsrevision. Förvaltningsrevisionen innebär granskning av hur olika verksamheter fungerar och hur mål för verksamheterna uppnås. Redovisningsrevisionen innebär granskning av bokföring och verifikationer för att säkerställa att redovisade transaktioner är korrekta, väl dokumenterade, attesterade och konterade på rätt sätt.

Revisorerna

Varje revisor har en oberoende ställning i förhållande till dem som ska granskas och revisorn ska förhålla sig saklig och objektiv.

Revisorerna har rätt att ta del av alla dokument som berör den kommunala verksamheten, även sådant som är konfidentiellt. När det behövs åläggs revisorerna sekretess.

Till sin hjälp i revisionsarbetet har de förtroendevalda revisorerna sakkunniga revisorer med yrkesmässig verksamhets- och revisionskompetens. Varje granskning dokumenteras i en skriftlig granskningsrapport. För revisorerna gäller bestämmelserna om revision i kommunallagen och kommunens reglemente för revision.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.