Årsredovisning

I årsredovisningen samlar vi vår ekonomiska redovisning och drar slutsatser om ekonomi, investeringar och hur väl vi följt budget och de gemensamma målen för året.

Årsredovisningen ska redogöra för utfallet av vår verksamhet, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.

Varje politisk nämnd och utskott beskriver årets verksamhet och hur man använt sina pengar i en verksamhetsberättelse.

Stiftelsen Orustbostäder

Stiftelsen Orustbostäder ingår i koncernen och presenterar en egen årsredovisning.