Logotyp

Årsredovisning 2020

Resultatet för 2020 var glädjande stort, ett överskott på 47 miljoner kronor. Alla sektorer har arbetat hårt med att anpassa sin verksamhet efter nya budgetförutsättningar och samtidigt hanterat en pågående pandemi.

Överskottet på 47 miljoner kronor var 22 miljoner bättre än det budgeterade resultatet som uppgick till 25 miljoner kronor. Våra sektorer fick tillsammans ett överskott på 16 miljoner kronor jämfört med budget.

Sektor ledning och verksamhetsstöd gjorde ett överskott med 5 miljoner kronor, sektor lärande ett överskott med 11 miljoner kronor och sektor samhällsutveckling med 6 miljoner. Sektor miljö och bygg hade ingen avvikelse mot budget och sektor omsorg gjorde ett mindre underskott med 4 miljoner kronor.

Kommunens resultat präglas av engångsintäkter. Vi har precis som alla andra kommuner i Sverige fått bidrag för att täcka merkostnader till följd av pandemin, men också för att mildra effekterna av lägre skatteintäkter under pandemin.

Investeringarna blev lägre än budgeterat, utfallet blev 130 miljoner av budgeterade 170 miljoner kronor. De största investeringarna under året var vatten och avloppsutbyggnaden på Rossön, ombyggnaden av Strandgårdens och Ängsvikens äldreboenden samt en ny pir i Henån.

Varför behöver kommunen gå med så stort plusresultat

Precis som ett vanligt hushåll behöver kommunen också ha pengar kvar på bankkontot när alla räkningar är betalda, för exempelvis oförutsedda händelser och investeringar. Kommunen fyller på kontot genom att göra ett plus i bokslutet.

Använder vi alla pengar till löpande kostnader såsom hyror, löner och förbrukningsmaterial finns inget kvar till löpande underhåll och satsningar. Sämsta läget ett hushåll eller en kommun kan ha är att behöva låna till de löpande avgifterna, exempelvis mat, hyra och el. I kommunen är den största utgiften lönekostnader. Att låna till löner är riktigt allvarligt.

Kommunens uppgift är att ge invånarna så mycket nytta som möjligt för varje skattekrona. Att ha mycket pengar på banken är inte ett mål i sig. Där ska finnas lagom mycket, vilket ger bättre förutsättningar för att även i framtiden kunna ge god service till medborgarna.

Att framtiden innebär sämre ekonomiska förutsättningar är det ingen tvekan om. Andelen äldre ökar samtidigt som befolkningsprognosen just nu pekar på färre skattebetalare.

Arbetsmiljö och Personalbokslut

Varje år gör vi en sammanfattning av föregående års arbetsmiljö i form av ett Arbetsmiljö och Personalbokslut. Detta görs bland annat för att säkerställa att en återkoppling av arbetsmiljön sker till kommunstyrelsen som är ytterst ansvariga för vår arbetsmiljö.