Logotyp

Årsredovisning 2021

Resultatet för 2021 visar på ett stort överskott på plus 68 miljoner kronor. Det är 49 miljoner mer än vad vi hade budgeterat som resultat.

Den stora budgetavvikelsen beror framförallt på att skatteintäkterna och de statliga bidragen blev mycket högre än väntat, 40 miljoner mer än vad vi hade räknat med i budgeten. Även våra verksamheter redovisar ett stort överskott på sammanlagt 16 miljoner kronor. Vårt mål är att ligga på en resultatnivå på mellan plus 20-40 miljoner kronor.

Skatteintäkterna blev 24 miljoner högre än budgeterat. Det beror på den positiva ekonomiska utvecklingen, vår befolkningsökning och tillväxten för Sverige. De budgeterade skatteintäkterna baserades på den bedömning vi hade från augusti 2020. Då var den ekonomiska utveckling mycket osäker och det fanns ännu inget vaccin mot covid-19. Regeringens pandemiåtgärder har bland annat medfört att människor i större utsträckning haft kvar inkomst och sysselsättning, vilket bidragit till ökade skatteintäkter.

Sektorerna

Bland sektorerna redovisar sektor lärande ett överskott på 8,3 miljoner kronor. Extra statsbidrag från staten och lägre kostnader på grund av pandemin är några orsaker till överskottet.

Sektor omsorg redovisar ett överskott på 6 miljoner kronor. Det beror också på extra bidrag från staten, men också på grund av lägre placeringskostnader till följd av hemmaplanslösningar inom psykiatri samt färre beviljade timmar inom hemtjänsten än beräknat.

Sektor samhällsutveckling redovisar ett överskott på 3,9 miljoner kronor, sektor ledning och verksamhetsstöd ett överskott på plus 1,1 miljoner kronor samt sektor miljö och bygg ett underskott på 4 miljoner kronor. Underskottet inom sektor miljö och bygg beror bland annat på lägre bygglovsintäkter. Bygglovsverksamheten har arbetat intensivt med åtgärder och i slutet av året hade såväl handläggningstiden som kön för bygglov förkortats avsevärt.

Investeringar

De budgeterade investeringarna uppgick till 137 miljoner kronor och utfallet blev 89 miljoner kronor. De största projekten var bland annat VA-länk Väst-Broledningen, ombyggnationen av Ellös avloppsreningsverk, ombyggnad av Strandgårdens särskilda boende, strategiska markinköp, en materialhanterare till Månsemyr och en ny energikälla på Ängås skola.

Tack vare de positiva resultaten 2020 och 2021 har vi kunnat amortera av på vår höga låneskuld med 110 miljoner kronor. Låneskulden uppgick i slutet av året till 540 miljoner kronor.

Arbetsmiljö och Personalbokslut

Varje år gör vi en sammanfattning av föregående års arbetsmiljö i form av ett Arbetsmiljö och Personalbokslut. Detta görs bland annat för att säkerställa att en återkoppling av arbetsmiljön sker till kommunstyrelsen som är ytterst ansvariga för vår arbetsmiljö.

Varför behöver kommunen gå med så stort plusresultat?

Precis som ett vanligt hushåll behöver kommunen också ha pengar kvar på bankkontot när alla räkningar är betalda, för exempelvis oförutsedda händelser och investeringar. Kommunen fyller på kontot genom att göra ett plus i bokslutet.

Använder vi alla pengar till löpande kostnader såsom hyror, löner och förbrukningsmaterial finns inget kvar till löpande underhåll och satsningar. Sämsta läget ett hushåll eller en kommun kan ha är att behöva låna till de löpande avgifterna, exempelvis mat, hyra och el. I kommunen är den största utgiften lönekostnader. Att låna till löner är riktigt allvarligt.

Kommunens uppgift är att ge invånarna så mycket nytta som möjligt för varje skattekrona. Att ha mycket pengar på banken är inte ett mål i sig. Där ska finnas lagom mycket, vilket ger bättre förutsättningar för att även i framtiden kunna ge god service till medborgarna.

Att framtiden innebär sämre ekonomiska förutsättningar är det ingen tvekan om. Andelen äldre ökar samtidigt som befolkningsprognosen just nu pekar på färre skattebetalare.