Logotyp

Årsredovisning 2022

Kommunens resultat förra året blev ett överskott på 64 miljoner kronor. Det var 36 miljoner kronor mer än budgeterat resultat.

Det var framför allt två saker som gav det positiva resultatet. Högre skatteintäkter och statsbidrag än väntat samt överskott i verksamheterna.

De höga skatteintäkterna beror på den ekonomiska utvecklingen i landet. Återhämtningen efter pandemin gick snabbare än beräknat. Fler personer hade arbete och inkomsterna blev högre än vad Sveriges kommuner och regioner hade beräknat. På Orust har befolkning också ökat de senaste åren, vilket ger högre skatteintäkter.

Samtliga sektorer redovisade överskott vilket beror på en mängd olika faktorer såsom tillfälliga statsbidrag, högre intäkter, svårigheten att rekrytera personal och minskade kostnader till följd av exempelvis satsningar på hemmaplanslösningar.

Investeringsutgifterna uppgick till knappt 100 miljoner kronor. Det var 70 miljoner kronor lägre än budgeten och beror på att flera projekt flyttas fram. De största projekten under 2022 var ombyggnationen av Ellös avloppsreningsverk, vatten- och avloppsledningar och den nya förskolan i Ellös.

Kommunstyrelsens ordförande Catharina Bråkenhielm är mycket nöjd med resultatet förra året:

"Trots ännu ett turbulent år med hög sjukfrånvaro till följd av pandemin och nya utmaningar i spåren av kriget i Ukraina redovisade kommunen återigen ett historiskt högt resultat. Våra chefer och medarbetare arbetar hårt för att ge våra invånare, besökare och kunder den bästa välfärd och service. De närmaste åren framåt ser det ekonomiskt tuffare ut med prisökningar på varor och tjänster, högre pensionskostnader och stigande räntor. Men tack vare det stora överskottet och en stabil ekonomi är jag övertygad om att vi klarar även detta utan att försämra kvaliteten" säger Catharina.

Hela årsredovisningen finns att läsa på orust.se och i kontaktcenter i kommunhuset. Årsredovisningen behandlas på fullmäktiges möte 13 april.

Varför behöver kommunen gå med så stort plusresultat?

Precis som ett vanligt hushåll behöver kommunen också ha pengar kvar på bankkontot när alla räkningar är betalda, för exempelvis oförutsedda händelser och investeringar. Kommunen fyller på kontot genom att göra ett plus i bokslutet.

Använder vi alla pengar till löpande kostnader såsom hyror, löner och förbrukningsmaterial finns inget kvar till löpande underhåll och satsningar. Sämsta läget ett hushåll eller en kommun kan ha är att behöva låna till de löpande avgifterna, exempelvis mat, hyra och el. I kommunen är den största utgiften lönekostnader. Att låna till löner är riktigt allvarligt.

Kommunens uppgift är att ge invånarna så mycket nytta som möjligt för varje skattekrona. Att ha mycket pengar på banken är inte ett mål i sig. Där ska finnas lagom mycket, vilket ger bättre förutsättningar för att även i framtiden kunna ge god service till medborgarna.

Att framtiden innebär sämre ekonomiska förutsättningar är det ingen tvekan om. Andelen äldre ökar samtidigt som befolkningsprognosen just nu pekar på färre skattebetalare.