Årsredovisning 2023

Kommunens resultat blev för 2023 ett överskott på 58 miljoner kronor. Det var 34 miljoner kronor mer än budgeterat resultat.

Det var framför allt två saker som gav det positiva resultatet. Högre skatteintäkter och statsbidrag än väntat samt överskott i verksamheterna.

De högre skatteintäkterna beror på att sysselsättningen i Sverige har utvecklats starkare än förväntat och att Orust hade en positiv befolkningsökning under 2022 som påverkade skatteintäkterna positivt under 2023.

Samtliga sektorer redovisade överskott, vilket beror på en mängd olika faktorer såsom mer riktade statsbidrag, högre intäkter och lägre kostnader på grund av bland annat svårigheten att rekrytera personal och vakanser.

Investeringsutgifterna uppgick till 260 miljoner kronor. Det var 50 miljoner kronor högre än budgeten och beror på att flera projekt flyttas fram från 2022 på grund av förseningar och att budgeten inte har justerats till följd av det. De största projekten under året var ombyggnationen av Ellös avloppsreningsverk, nya vatten- och avloppsledningar västerut och mellan Varekil-Ellös och den nya förskolan i Ellös.

Intäkterna ökade med 25 miljoner kronor jämfört med 2022. Intäkterna inom vatten och avlopp samt renhållningsverksamheten ökade mest. Samtliga intäkter inklusive skatteintäkter och statsbidrag ökade med 63 miljoner kronor jämfört med 2022. Det ska jämföras med kostnaderna som ökade med nästan 89 miljoner kronor jämfört med 2022. Det var tre gånger så stor ökning än tidigare år och beror till stor del på prisökningar till följd av inflationen. Tack vare god ekonomi och överskott tidigare år har vi kunnat hantera dessa kostnadsökningar och ändå leverera ett positivt resultat.

Hela årsredovisningen finns att läsa på orust.se och i kontaktcenter i kommunhuset. Årsredovisningen behandlas på fullmäktiges möte 11 april.

Varför behöver kommunen redovisa ett överskott?

Precis som ett vanligt hushåll behöver kommunen också ha pengar kvar på bankkontot när alla räkningar är betalda, för exempelvis oförutsedda händelser och investeringar. Kommunen fyller på kontot genom att göra ett plus i bokslutet.

Använder vi alla pengar till löpande kostnader såsom hyror, löner och förbrukningsmaterial finns inget kvar till löpande underhåll och satsningar. Sämsta läget ett hushåll eller en kommun kan ha är att behöva låna till de löpande avgifterna, exempelvis mat, hyra och el. I kommunen är den största utgiften lönekostnader. Att låna till löner är riktigt allvarligt.

Kommunens uppgift är att ge invånarna så mycket nytta som möjligt för varje skattekrona. Att ha mycket pengar på banken är inte ett mål i sig. Där ska finnas lagom mycket, vilket ger bättre förutsättningar för att även i framtiden kunna ge god service till medborgarna.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.