Budget 2022

På kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-09 antogs den politiska majoritetens budget för 2022 med plan för 2023 och 2024.

Det budgeterade resultatet i förslaget uppgår till ett överskott om 28,6 miljoner kronor (mnkr) år 2022, vilket utgör 2,9 % av verksamheternas nettokostnader.

För de två nästföljande åren förväntas resultatet uppgå till 2,9 % (+29,2 mnkr) respektive 2,8 % (+28,4 mnkr) av verksamheternas nettokostnader. Ett av de finansiella målen är att ha en resultatnivå på mellan 2-4 %. Budgeten bygger på en sänkt skattesats med 25 öre för år 2022, vilket innebär en skattesats på 22,61 under hela planperioden.

Sammanfattning av samtliga satsningar i budgeten

Nämndernas och sektorernas budgetramar har sin utgångspunkt i innevarande budget 2021. Justeringar har sedan gjorts till följd av volymförändringar på grund av demografin samt krav på effektiviseringar och satsningar utifrån politiska prioriteringar.

Jämfört med tidigare beslutad budget och flerårsplan för 2021-2023 tas det generella effektiviseringskravet på 1 % bort för samtliga sektorer, vilket uppgick till 8,7 miljoner kronor för år 2022. Även kommundirektörens uppdrag att effektivisera kommungemensamma kostnader med 4 miljoner kronor tas bort år 2022.

Verksamheterna får budgetkompensation för pris- och löneökningar, indexhöjning av lokalhyror, lokalvård och kost samt kapitalkostnadsökningar.

Politisk verksamhet tillförs 0,4 miljoner kronor per år i utökad ram för att genomföra allmänt val till riksdag, region- och kommunfullmäktige år 2022 samt till Europaparlamentet år 2024.

Sektor ledning och verksamhetsstöd tillförs år 2022 1,4 miljoner kronor i utökad ram för satsning på ny webbplats, Microsoft365 licenser och utökad skuldrådgivning.

Budgetramarna för sektor lärande och omsorg har justerats för volymförändringar utifrån demografin i den övergripande resursfördelningsmodellen för barnomsorg, skola och hemtjänst. Det innebär att sektor lärande får utökad ram år 2022 med 1,5 mnkr och sektor omsorg minskad ram med -0,1 miljoner kronor.

I den pågående upphandlingen av skolskjutstrafik planeras färre antal bussar genom ruttoptimering och förändrade skoltider. Det beräknas ge minskade kostnader från halvårsskiftet år 2022 med minst -2,5 miljoner kronor och för helåret 2023 med minst -5 miljoner kronor. I den beräknade effektiviseringen ingår också att kommunen gör ett avrop i avtalet för närbussar. Ramen för sektor lärande minskas med den effektivisering som uppstår enligt det nya avtalet. Det kan innebära högre eller lägre effektivisering än den beräknade. Merkostnader för skolskjutsadministration, cirka 0,3 miljoner kronor ska finansieras inom befintlig budgetram. Avrop på närbussar sker av sektor ledning och verksamhetsstöd och sektorn erhåller utökad ram för finansiering av kostnaderna.

Sektor omsorg får utökad ram på 7,4 miljoner kronor för år 2022 för att finansiera de nya verksamheterna boendestöd, stödboende för socialpsykiatriska behov och ett korttidsboende LSS för barn och unga. Uppbyggnad av verksamheterna innebär initialt en högre kostnad före hemtagningseffekt uppstår genom att vi avslutar och förebygger externa placeringar och tar emot brukare på hemmaplan istället. Från år 2023 minskar ramen med -2,1 miljoner kronor och år 2024 ytterligare -2 miljoner kronor då en hemtagningseffekt väntas uppstå.

Från 2022 ingår sektor miljö och bygg i sektor samhällsutveckling. Sektorn får utökad budgetram med 1,2 miljoner kronor för att finansiera två extra bygglovshandläggare för att minska handläggningstiderna.

Under 2022 och 2023 erhåller också sektorn 0,5 miljoner kronor per år för att finansiera åtgärdsvalsstudien för STO-bron. Drift och skötsel av våra 160 km vandringsleder beräknas till 0,25 miljoner kronor per år och ska finansieras inom befintlig budgetram. Även utökade öppettider, måndagsöppet, på biblioteket i Henån ska finansieras inom befintlig budgetram.

År 2021 fick sektor samhällsutveckling i uppdrag att driftsätta en ny parkenhet med ökat fokus på trivselhöjande åtgärder i våra orter. Under 2022 ska en särskild satsning också ske på aktiviteter i vår utemiljö. Exempelvis på sådana aktiviteter kan vara att bygga utegym för seniorer, odlingslotter, hundrastgård och skateboardramp. I investeringsbudgeten finns 2 miljoner kronor avsatt för ändamålet och eventuella driftkostnader ska rymmas inom de 3,5 miljoner kronor som finns avsatt för parkenheten inom kommunstyrelsens medel till förfogande.

År 2022 avsätts 10,4 miljoner kronor som en pott för kommunstyrelsens förfogande. Inom ramen ska finansiering ske av de pågående satsningarna på parkenhet, nya översiktsplanen och samverkansprojektet mellan sektor omsorg och lärande som syftar till att tidigt jobba förebyggande och undvika att barn och ungdomar hamnar i utanförskap. Vidare ska finansiering ske av det nyinrättade kontaktcentret samt den gruppverksamheten där Svenska kyrkan på Orust är huvudman och som syftar till att främja barn och ungas psykiska hälsa.

Investeringar

Investeringsbudgeten uppgår till högst 150 miljoner kronor år 2022 och högst 200 miljoner kronor per år 2023-2024. Bland de större planerade investeringsprojekten kan nämnas ombyggnad av Ellös avloppsreningsverk, VA-ledning från Mollösund till Ellös (VA-länk väst/bro) samt VA-ledning från Varekil till Ellös (VA-länk öst-väst), ny förskola i Svanesund, ombyggnad av Ågårdens äldreboende till psykiatriboende, inköp av räddningsfordon, cykelvägar samt förstärkningsarbete vid ån i Henån.

Den höga investeringsnivån kräver behov av nyupplåning under planperioden. Låneskulden beräknas öka med högst 260 miljoner kronor till 820 miljoner kronor i slutet av år 2024. Merparten av nyupplåningen sker under 2023 och 2024.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.