Sammanträdet publicerades

Kommunfullmäktige sammanträder i april

Torsdag den 21 april sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 21 april 2022
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Ja.

Ärendelista

 • Godkännande av årsredovisning 2021 för Orust kommun
 • Revisionsberättelse för år 2021 samt ansvarsfrihet
 • Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för år 2021
 • BP 3. Genomförande av om- och utbyggnad av Ellös avloppsreningsverk
 • Antagande av taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall 2022
 • Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
 • Godkännande av ägardirektiv för Netwest Sweden AB
 • Överlåtelse av exploateringsavtal avseende Brattås 1:60 och Brattås 1:62
 • Fastställande av Riktlinjer för bryggor i Orust kommun
 • Redovisning av obesvarade motioner 2022
 • Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Kerstin Gadde (S)
 • Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen
 • Interpellation gällande Miljö- och byggnadsnämnden - Kent Kihl (KD)
 • Interpellation om Ellös skola - Börje Pettersson (C)
 • Anmälan om inkomna skrivelser