Sammanträdet publicerades

Kommunfullmäktige sammanträder i februari

Torsdag den 10 februari sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 10 februari 2022
Klockan 18:00
Sammanträdesrum Årholmen, Henån.

Öppet för allmänheten

Mötet är öppet för allmänheten men vi uppmanar dig till att följa sammanträdet via webb-TV istället. Endast presidiet är på plats i kommunhuset.

Ärendelista

 • Revisionen informerar
 • Beslut om ny taxa för arrendeupplåtelser i Orust kommun
 • Ändring av miljö- och byggnadsnämndens reglemente
 • Förändring av färdtjänstregler
 • Förändring av taxa för färdtjänst
 • Beslut om revidering av regler för skolskjuts
 • Beslut om antagande av detaljplan för Mollösunds östra hamnområde
 • Beslut om övertagande av ansvar och skötsel av lekplatser inom Ellös vägförenings område
 • Avtalssamverkan med Tjörns kommun avseende handläggning och tillsyn av alkoholservering, tobaksförsäljning och folkölsförsäljning
 • Revidering av Allmänna bestämmelser för brukande av Orust kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)
 • Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport
  2021-08-31
 • Fyllnadsval av ersättare i Stiftelsen Orustbostäder 2022
 • Fyllnadsval av ledamot och ersättare i kommunstyrelsen 2019-2022
 • Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen 2019-2022
 • Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Fanny Nilsson (MP)
 • Motion om ÅV-säcken
 • Motion om inrättande av "The Orust House"
 • Motion om återvinningskärl för batterier på samtliga källsorteringsstationer
 • Motion om återvinningskärl för glödlampor och lysrör på samtliga källsorteringsstationer
 • E-förslag om gång- och cykelväg mellan Henån och Varekil
 • E-förslag om gång- och cykelväg Nösund-Tegneby-Henån
 • Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående miljö- och byggnadsnämnden - Kent Kihl (KD)
 • Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om busskort - Kent Kihl (KD)
 • Fråga till kommunstyrelsens ordförande om skadestånd Skepparhuset - Kent Kihl (KD)
 • Redovisning av statistikrapport om gynnande av beslut som ej verkställts enligt SoL och LSS - kvartal 3 2021
 • Information om fastställande av sammanträdesplan 2022
 • Anmälan inkomna skrivelser