Sammanträdet publicerades

Kommunfullmäktige sammanträder i juni

Torsdag den 9 juni sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 9 juni 2022
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Ja.

Ärendelista

 • Revisionen informerar
 • Delårsrapport april 2022 för Orust kommun
 • Insatskapital år 2022 till Kommuninvest
 • Godkännande av Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2021 samt beviljande av ansvarsfrihet för direktionen
 • Antagande av föreskrifter för avfallshantering
 • Antagande av renhållningstaxa kommunalt avfall 2022
 • Tillägg om fiskeförbud - Allmänna lokala ordningsföreskrifter
 • Antagande av Riktlinje - Tillgänglighet och service
 • Beslut om försäljning av kommunens fastighet Långelanda-Röra 1:15
 • Beslut om godkännande av planprogram för Ängås
 • Beslut om markanvisning för del av Varekil 1:172
 • Delegation om att utfärda samt upphäva eldningsförbud
 • Interpellation om droger och alkohol - Kent Kihl (KD)
 • Interpellation om beredning och beslut angående ansökan av förhandsbesked och bygglov, samt byggchef - Kent Kihl (KD)
 • Anmälan om inkomna skrivelser