Sammanträdet publicerades

Kommunfullmäktige sammanträder i maj

Torsdag den 12 maj sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 12 maj 2022
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Ja.

Ärendelista

 • Revisionen informerar
 • Revisionsberättelse för år 2021 samt ansvarsfrihet
 • Revidering av taxa för parkering
 • Godkännande av av Samordningsförbundet Västs årsredovisning 2021 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Förslag från Västkom, Hälso- och sjukvårdsavtal
 • Förslag från Västkom, Färdplan strategi god och nära vård
 • Detaljplan för Kungsviken 1:25, ny inriktning
 • Godkännande av exploateringsavtal, Nösund 1:176
 • Fyllnadsval av ledamot i krisledningsnämnden
 • Redovisning av statistikrapport av ej verkställda beslut kvartal 4 2021
 • Motion om tidig föräldrastödsbehandling för att förebygga trotssyndrom
 • Redovisning av Orustförslag 2021 samt kvarstående medborgarförslag
 • Anmälan om inkomna skrivelser