Sammanträdet publicerades

Kommunfullmäktige sammanträder i november

Torsdag den 10 november sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 10 november 2022
Klockan 18:30
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Ja.

Ärendelista

 • Val av kommunfullmäktiges presidium
 • Val av 9 ledamöter och 9 ersättare till valberedningen för 2023-2026 samt val av ordförande och vice ordförande
 • Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i styrelsen för Stiftelsen Orustbostäder för resten av år 2022 samt val av ordförande och vice ordförande
 • Antagande av budget 2023 med plan för 2024 och 2025
 • Beslut om delvis inlösen av pensionsskuld
 • Beslut om att anta regler för föreningsstöd och taxor, avgifter och uthyrning av Orust kommuns idrottsanläggningar och lokaler
 • Antagande av taxa avseende insamling av hushållsavfall 2023
 • Antagande av taxa för slamtömning 2023
 • Antagande av taxa för återvinning och verksamhetsavfall 2023
 • Antagande av VA-taxa 2023
 • Antagande av hamn- och båtplatstaxa 2023
 • Antagande av taxa och avgifter för räddningstjänstens myndighetsutövning 2023
 • Beslut om nytt produktslag i avgiftssystemet för alkoholservering, folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt avgifter
 • Beslut om antagande av detaljplan för Svanesund centrum, norra
 • Revidering av resehandbok och regler för inackorderingsbidrag
 • Förändring av miljö- och byggnadsnämndens reglemente
 • Motion om alternativt system med cykelvägar
 • Motion om arbetsplatsdemokrati - demokratiprojekt i Orust kommun
 • Motion om kvalitetsarbete
 • Motion om översyn av arbetsuppgifter
 • Motion om att ta ett helhetsgrepp på Ellös - Slätthults industriområde
 • Anmälan om inkomna skrivelser