Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsen sammanträder i april

Onsdagen den 27 april sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 27 april
Klockan 08:15
Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, men ärende 1 är stängt för allmänheten.

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Information från kommunpolisen
 • Beslut om rivning av Glimsås 1:249 Landinska villan i Ellös
 • Detaljplan för Kungsviken 1:25, ny inriktning
 • Godkännande av Samordningsförbundet Västs årsredovisning 2021 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Förslag från Västkom, Hälso- och sjukvårdsavtal
 • Förslag från Västkom, Färdplan strategi god och nära vård
 • Redovisning av statistikrapport av ej verkställda beslut kvartal 4 2021
 • Motion om tidig föräldrastödsbehandling för att förebygga trotssyndrom
 • Remiss – En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner
 • Antagande av Policy-Bisyssla samt upphävande av tidigare beslut om Riktlinje för bisyssla KS/2015:933.
 • Beställning av utökad närbusstrafik
 • Redovisning av Orustförslag 2021 samt kvarstående medborgarförslag
 • Beslut om granskning av detaljplan för Svanesund centrum, norra
 • Godkännande av exploateringsavtal, Nösund 1:176
 • Revidering av taxa för parkering
 • Beslut om tilldelning av markanvisning för Huseby 1:96
 • Prövning av begäran om planbesked för Mollösund 5:395 och 5:398
 • Förändring av delegeringsordning för utskottet för samhällsutveckling
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022)
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Ordförandens information