Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsen sammanträder i februari

Onsdagen den 23 februari sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 23 februari
Klockan 08:15
Kulturhuset Kajutan, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, det öppna mötet börjar kl 08:30.

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Verksamhetsberättelse 2021 för kommunstyrelsens sektorer, miljö och byggnadsnämnden samt politisk verksamhet
 • Revidering av investeringsbudget 2022
 • Rapportering av kommunalt aktivitetsansvar 2021
 • Remissvar – Samråd nytt miljötillstånd Skansverkets avloppsreningsverk Uddevalla
 • Remissvar- Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033
 • Samrådsyttrande över avgränsningssamråd för vindkraftspark Västvind
 • Beslut om revidering av regler för skolskjuts
 • Svar på remissförslag om samverkansavtal för naturbruksutbildningar
 • Beslut om markanvisning för del av Tofta 2:31
 • Beslut om upprustningsbidrag 2021 - Bevarande av Ransbergstugan i Kultehamn
 • Beslut om tomträttsupplåtelse av mark, Käringön 1:1
 • Beslut om markköp, Trolltorp 1:5
 • Prövning av begäran av planbesked för Tången 3:8
 • Beslut om antagande av planändring av Byggnadsplan för del av Henån, Äng norra gällande fastigheten Röra-Äng 1:35
 • Beslut om antagande av planändring för detaljplan Svanesunds tätort Änghagen norra, gällande fastighet Svanesund 3:40
 • Beslut om markköp Huseby 1:78
 • Fyllnadsval efter Kia Nordqvist (MP) - utskottet för samhällsutveckling samt kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Fyllnadsval efter Martin Reteike (MP) - utskottet för omsorg
 • Fyllnadsval av 1 ledamot i utskottet för omsorg
 • Inköp av nytt ljudsystem till Årholmen
 • Beslut om bidrag till kompentensutveckling för nämndemän 2022
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022)
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Lista över delegerade beslut, kommunstyrelsen 220120-220216
 • Ordförandens information