Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsen sammanträder i januari

Onsdagen den 26 januari sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 26 januari
Klockan 08:15
Årholmen, Henån samt digitalt via Teams

Öppet för allmänheten

På grund av den ökade smittspridningen av Covid-19 är mötet ej öppet för allmänheten.

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Uppstart av verksamhet Mini-Maria, Fyrbodal
 • Uppdrag mat på Strandgården och Kaprifolgården
 • Information - Uppföljning av strandstädning 2021
 • Genomförande av renovering och ombyggnad Ågården
 • Beslut om påbörjad projektering av ny förskola Ellös
 • Förändring av färdtjänstregler
 • Förändring av taxa för färdtjänst
 • Avtalssamverkan med Tjörns kommun avseende handläggning och tillsyn av alkoholservering, tobaksförsäljning och folkölsförsäljning
 • Yttrande över näringslivsstrategi för Fyrbodals kommunalförbund 2030
 • Yttrande över remiss - Regional infrastrukturplan
 • Samrådsyttrande Lysekils översiktsplan 2022
 • Yttrande över remiss - Miljörådets förslag till regeringen
 • Beslut om revidering av regler för skolskjuts
 • E-förslag om att återuppta insamling av "Återvinningssäcken"
 • Revidering av Allmänna bestämmelser för brukande av Orust kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)
 • Motion om återvinningskärl för batterier på samtliga källsorteringsstationer
 • Motion om återvinningskärl för glödlampor och lysrör på samtliga källsorteringsstationer
 • Beslut om kommunalt bidrag för anläggning av konstgräsplan av och för Myckleby IK och för samhället Svanesund
 • Beslut om markanvisning för del av kommunens fastighet Tofta 2:31
 • Beslut om upprättande av planändring för detaljplan Ellös-Slätthults industriområde.
 • Beslut om markanvisning för Huseby 1:102
 • Beslut om antagande av detaljplan för Mollösunds östra hamnområde
 • Godkännande av ramavtal mellan Orust kommun och Stiftelsen Orustbostäder avseende kommunlägenheter inom Orustbostäders fastighetsbestånd
 • Återrapportering intern kontroll 2021 Orust kommun
 • Interkontrollplan 2022 Orust kommun
 • Information om budgetförutsättningar 2023-2025
 • Information om preliminärt ekonomiskt resultat för Orust kommun 2021
 • Godkännande av finansrapport december 2021
 • Revidering av riktlinjer för attest
 • Godkännande av årsplan 2022 för planering och uppföljning av kommunens ekonomi, verksamheter och mål
 • E-förslag om gång- och cykelväg mellan Henån och Varekil
 • E-förslag om cykelväg Nösund - Tegneby - Henån
 • Beslut efter tillsyn av Orust Montessoriförskola
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
 • Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2021-08-31
 • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som ej verkställts enligt Sol och LSS - Kvartal 3 2021
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Ordförandens information