Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsen sammanträder i maj

Onsdagen den 25 maj sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 25 maj
Klockan 08:15
Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, men ärende 1 är stängt för allmänheten.

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Avrapportering av resultat avtalsuppföljning 2021
 • Tillägg om fiskeförbud - Allmänna lokala ordningsföreskrifter
 • Antagande av föreskrifter för avfallshantering
 • Antagande av renhållningstaxa kommunalt avfall 2022
 • Uppföljning och helårsprognos april 2022 för kommunstyrelsens sektorer samt politisk verksamhet
 • Delårsrapport april 2022 för Orust kommun
 • Utredning av intraprenad för Strandgårdens kök
 • Försäljning av kommunal mark, del av Röra-Lunden 1:39
 • Antagande av Riktlinje - Tillgänglighet och service
 • Godkännande av Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2021 samt beviljande av ansvarsfrihet för direktionen
 • Beslut om försäljning av kommunens fastighet Långelanda-Röra 1:15
 • Beslut om inbjudan till markanvisning för hotellverksamhet, Lavön 2:90
 • Prövning av begäran om planbesked för fastighet Hällevik 25:19
 • Beslut om godkännande av planprogram för Ängås
 • Prövning av begäran om planbesked för Svanesund 3:26
 • Beslut om utställning för Fördjupad översiktsplan för havet i Orust och Tjörns kommuner
 • Beslut om markanvisning för del av Varekil 1:172
 • Insatskapital år 2022 till Kommuninvest
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022)
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegerade beslut
 • Ordförandens information