Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsen sammanträder i mars

Onsdagen den 30 mars sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 30 mars
Klockan 08:15
Kulturhuset Kajutan, Henån

Öppet för allmänheten

Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 08:30.

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • BP 3. Genomförande av om- och utbyggnad av Ellös avloppsreningsverk
 • Granskningsyttrande Uddevalla Översiktsplan 2022
 • Prognosrapport februari 2022 för Orust kommun
 • Årsredovisning 2021 för Orustkommun
 • Upphandling av samarbetspartner för utredning av trygghetsboende i Ellös
 • Antagande av Arbetsmiljö-och personalbokslut 2021
 • Utseende av Säkerhetsskyddschef och biträdande Signalskyddschef
 • Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
 • Godkännande av ägardirektiv för Netwest Sweden AB
 • Redovisning av obesvarade motioner2022
 • Antagande av taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall 2022
 • Prövning av begäran om planbesked för fastigheterna Härmanö 2:99 och 2:197
 • Beslut om försäljning av kommunens fastighet Långelanda-Röra 1:15 - Ärendet utgick från dagordningen
 • Överlåtelse av exploateringsavtal avseende Brattås 1:60 och Brattås 1:62
 • Fastställande av Riktlinjer för bryggor i Orust kommun
 • Godkännande av patientsäkerhetsberättelse 2021
 • Remiss från VästKom -samverkansavtal digitala hjälpmedel
 • Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för år 2021 samt beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse
 • Uppföljning av samverkansavtal 2021 avseende lokalt folkhälsoarbete
 • Fyllnadsval av 1 ersättare i utskottet för omsorg
 • Fyllnadsval av 1 ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Beslut om fördelning av tillfällig utökad förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2022, statsbidraget "Skolmiljarden"
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022)
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegerade beslut
 • Ordförandens information