Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsen sammanträder i oktober

Onsdagen den 26 oktober sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 26 oktober
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, från och med ärende nummer 2.

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Beslut om delvis inlösen av pensionsskuld
 • Antagande av budget 2023 med plan för 2024 och 2025
 • Information om workshop för samverkansprojekt "Våra rum"
 • Förslag till kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp och riktlinjer för STO-kommunerna
 • Beslut om planbesked för Nösund 1:116 m.fl.
 • Utseende av Säkerhetsskyddschef och biträdande Signalskyddschef
 • Yttrande till Länsstyrelsen gällande förordnande av borgerliga vigselförrättare under perioden 2023-01-01 till och med 2026-12-31
 • Fastställande av sammanträdesplan 2023
 • Kommuntal för mottagande av nyanlända 2022
 • Beslut om att anta regler för föreningsstöd och taxor, avgifter och uthyrning av Orust kommuns idrottsanläggningar och lokaler
 • Motion för att ta ett helhetsgrepp på Ellös - Slätthults industriområde - Lars Larsson (C)
 • Antagande av taxa för insamling av hushållsavfall 2023
 • Antagande av taxa för slamtömning 2023
 • Antagande av taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall 2023
 • Information med anledning av kommunstyrelsens arbetsmiljöansvar
 • Antagande av VA-taxa 2023
 • Antagande av hamn- och båtplatstaxa 2023
 • Antagande av taxa och avgifter för räddningstjänstens myndighetsutövning 2023
 • Beslut om nytt produktslag i avgiftssystemet för alkoholservering, folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt avgifter
 • Beslut om antagande för detaljplan för Svanesund centrum, norra
 • Beslut om begäran om ombyggnad av befintlig gata, Kilsbacken , Varekil
 • Beslut om trygghetsbelysning vid idrottsplatsen i Ellös
 • Beslut om tilldelning av markanvisning för del av Tofta 2-31
 • Beslut om planbesked för Nösund 1:116 m.fl.
 • Beslut om planbesked för fastigheten Edshultshall 1:2
 • Motion om ett alternativt system med cykelvägar
 • Revidering av resehandbok och regler för inackorderingsbidrag
 • Besvarande av motion om kvalitetsarbete
 • Besvarande av motion om översyn av arbetsuppgifter
 • Revidering av riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022)
 • Information: Beslut/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Ordförandens information