Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsen sammanträder i september

Onsdagen den 28 september sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 28 september
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, från och med ärende 2.

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Biståndsbedömt trygghetsboende
 • Delårsrapport augusti 2022 för Orust kommun
 • Delårsrapport augusti 2022 för kommunstyrelsens sektorer samt politisk verksamhet
 • Godkännande av finansrapport augusti 2022
 • Yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om posthantering
 • Uppdatering av grafisk profil för Orust kommun
 • Orust kommuns yttrande om budget för delregionala utvecklingsmedel 2023
 • Medfinansiering av Leader Bohuslän 2023- 2027
 • Besvarande av motion om framtagande av handlingsplan för barnens bästa i Orust kommun
 • Beslut om utbetalning av partistöd för 2023
 • Besvarande av motion om arbetsplatsdemokrati - demokratiprojekt i Orust kommun
 • Motion gällande jubileum av fartyget Westkust
 • Förlängning av inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna
 • Förlängning handlingsplan psykisk hälsa
 • Betänkande av utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska
 • Remissvar av författningsförslag Vistelseförbud för barn Ds 2022:12
 • Remissvar över Ett utvidgat utreseförbud för barn Ds 2022:9
 • Samordningsförbundet Väst
 • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som ej verkställts enligt SoL och LSS - Kvartal 2 2022
 • Beslut om tilldelning av markanvisning för del av Röra-Hogen 2:1
 • Prövning av begäran om planbesked för Huseby 1:50, i anslutning till Glimsås 1:268
 • Upphävande av tidigare beslut om stuga på Huseby 1:50
 • E-förslag om gång- och cykelväg mellan Slussen och Grinden
 • Antagande av kulturmiljöstrategi 2040
 • Godkännande av samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022)
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Ordförandens information