Sammanträdet publicerades

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i april

Onsdag den 20 april sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 20 april
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Ärendelista

 • Fastställande av dagordning MBN/2022:1
 • Ny sotningstaxa 2022 MBN/2022:650
 • Information om bostadsanpassningsbidrag MBN/2022:19
 • Information om budgetförutsättningar 2023-2025 MBN/2022:608
 • Svar på uppföljning av granskning avseende bygglovsprocessen MBN/2022:544
 • Förvaltningens information MBN/2022:2
 • Anmälan om inkomna skrivelser och beslut MBN/2022:3
 • Anmälan av delegeringsbeslut Nr 401-609 MBN/2022:4
 • Prövning av tillstånd för enskild avloppsanordning, Töllås 1:191 MBN/2022:297
 • Prövning av ansökan om strandskyddsdispens för väg, Bön 1:12 MBN/2021:1950
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och ett garage på fastigheten Kila 1:117 MBN/2021:1600
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för enbostadshus och garage på Ängön 1:9 MBN/2021:1816
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten Söbben 1:30 MBN/2021:2215
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för tre enbostadshus på fastigheten Bäckevik 1:4 MBN/2021:2229
 • Prövning av bygglov för komplementbyggnad och staket på fastigheten Käringön 1:275 MBN/2022:219
 • Prövning av bygglov för enbostadshus och garage på fastigheten Hals 2:140 MBN/2022:522
 • Prövning av bygglov för nybyggnad av ett fritidshus, samt marklov på fastigheten Nösund 1:159 MBN/2021:782
 • Prövning av bygglov för ändrad användning av skola till LSS boende på fastigheten Mollösund 5:263 MBN/2022:258
 • Prövning av bygglov för om och tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Tofta 2:125 MBN/2021:1236
 • Prövning av bygglov för nybyggnad av lagerhall på fastigheten Röra lunden 1:34 MBN/2021:2287
 • Prövning av bygglov för nybyggnad av lagerhall på fastigheten Röra lunden 1:69 MBN/2021:2288
 • Prövning av bygglov för carportar med solcellstak inom fastigheten Huseby 6:15 MBN/2022:221
 • Prövning av bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheterna Nösund 1:37 samt 1:132 MBN/2021:1462
 • Prövning av marklov samt bygglov för stödmur inom fastigheten Svanesund 3:82 MBN/2021:2066
 • Prövning av bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad på fastigheten Nösund 1:250 MBN/2021:1821
 • Prövning av bygglov för flerbostadshus samt komplementbyggnad på fastigheten Söbben 1:36 MBN/2021:348
 • Prövning av bygglov för nybyggnad av förråd/garagebyggnad på fastigheten Barrevik 1:22 MBN/2022:376
 • Prövning av bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt carport på fastigheten Flatö 2:64 MBN/2022:180
 • Prövning av bygglov för fasadändring på fastigheten Nösund 1:49 MBN/2021:2136
 • Ärenden mellan nr 30-31 som gäller tillsyn, förbud eller föreläggande, innehåller en mängd personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation).