Sammanträdet publicerades

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i juli

Onsdag den 6 juli sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 6 juli
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Ärende 2 är öppet för allmänheten.

Ärendelista

 • Fastställande av dagordning
 • Antagande av kulturmiljöstrategi 2040
 • Förvaltningens information
 • Anmälan om inkomna skrivelser och beslut
 • Anmälan av delegeringsbeslut nr 884-998
 • Prövning av ansökan om strandskyddsdispens för brygga, Gårehogen 1:139
 • Prövning av strandskyddsdispens- Renovering av brygga, Röra-Äng S:15
 • Prövning av strandskyddsdispens - trappa och spång, Gåre 2:27 och Gåre 2:33
 • Prövning av yttrande avseende vattenverksamhet för sjöförläggning av optokabel för bredband från Stora Härmanö till Käringön. Målnummer M 5362-21
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus samt garage på fastigheten Röra-Äng 1:124/1:250
 • Prövning av ansökan om bygglov för uppförande av mur, nybyggnad av altan, fasadändring samt marklov, Nösund 1:204
 • Prövning av ansökan om bygglov för uppförande av mur på fastigheten Svanesund 3:138
 • Prövning av bygglov samt startbesked för återvinningsstation samt plank på fastigheten Lavön 2:20
 • Prövning av ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till delvis kontor, delvis vandrarhem, Röra-Äng 2:3
 • Prövning av bygglov för rivning och nybyggnad av fritidshus på fastigheten Glimsås 1:56

Ärende 16 som gäller tillsyn, förbud eller föreläggande, innehåller en mängd personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation).