Sammanträdet publicerades

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i juni

Torsdag den 16 juni sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 16 juni
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Ärendelista

 • Fastställande av dagordning MBN/2022:1
 • Prövning av revidering av riktlinjer för byggbodar och arbetsbodar MBN/2021:1454
 • Förslag till kommungemensam policy för små avlopp och riktlinjer för STO-kommunerna MBN/2020:1817
 • Prövning av yttrande över samrådshandlingar gällande revidering av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde, Korskällan MBN/2022:828
 • Prövning av yttrande över samrådshandlingar gällande revidering av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde, Rödsvattnet, Orust kommun MBN/2022:829
 • Förvaltningens information 2022-06-16 MBN/2022:2
 • Anmälan om inkomna skrivelser/beslut MBN/2022:3
 • Anmälan av delegeringsbeslut Nr 737-883 MBN/2022:4
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och ett garage på fastigheten Töllås 1:179 MBN/2022:62
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för sju enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader på fastigheten Stenshult 1:10 MBN/2022:29
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på fastigheten Morlanda-Gunneröd 1:6 MBN/2022:281
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus samt garage på fastigheten Råssekärr 4:1 MBN/2021:2076
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av tre enbostadshus på fastigheten Mölneby 1:3 MBN/2022:199
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus på fastigheten Morlanda-Bro 1:13 MBN/2022:389
 • Prövning av ansökan om bygglov för uppförande av mur samt marklov för markförändringar på fastigheten Svanesund 3:138 MBN/2022:400
 • Prövning av ansökan om bygglov för ombyggnad av verksamhetslokal till flerbostadshus på fastigheten Kungsviken 1:40 MBN/2022:569
 • Prövning av bygglov för nybyggnad av carportar med solcellstak inom fastigheten Huseby 6:15 MBN/2022:221
 • Prövning av byggsanktionsavgift för påbörjad åtgärd utan startbesked på fastigheten Kungsviken S:3 MBN/2022:535