Sammanträdet publicerades

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i maj

Onsdag den 18 maj sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 18 maj
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Ärendelista

 • Fastställande av dagordning MBN/2022:1
 • Information om förslag till kommungemensam avloppspolicy och riktlinjer för STO-kommunerna MBN/2020:1817
 • Information om kommande samråd gällande revidering av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde Korskällan, Orust kommun MBN/2022:828
 • Information om kommande samråd gällande revidering av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde Rödsvattnet, Orust kommun MBN/2022:829
 • Prövning av revidering av riktlinjer för uppförande av mur, plank och staket MBN/2022:442
 • Prövning av revidering av miljö- och byggnadsnämndens delegeringsordning MBN/2021:2043
 • Information om pågående arbete med kulturmiljöprogrammet MBN/2016:1021
 • Förvaltningens information 2022-05-18 MBN/2022:2
 • Anmälan om inkomna skrivelser/beslut MBN/2022:3
 • Anmälan av delegeringsbeslut MBN/2022:4
 • Prövning av ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnation av bostadshus på fastigheten Ramshult 1:11 MBN/2021:1890
 • Prövning av ansökan om strandskyddsdispens för brygga och gångbro på fastigheten Tegneby-Äng 1:6 MBN/2021:655
 • Ärende 13
 • Prövning av ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad samt utökad tomtplatsavgränsning på fastigheten Hals 2:49 MBN/2022:232
 • Ärende 15
 • Ärende 16
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus och ett garage på fastigheten Töllås 1:15 MBN/2021:1615
 • Prövning av ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Käringön 1:159 MBN/2021:798
 • Prövning av ansökan om bygglov för komplementbyggnad och staket på fastigheten Käringön 1:275 MBN/2022:219
 • Prövning av ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Tönsäng 2:31 MBN/2022:396
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för ändrad användning från ekonomibyggnad till fritidshus på fastigheten Hällevik 1:6 MBN/2022:214
 • Prövning av ansökan om fasadändring i form av uppsättande av solceller på fastigheten Nösund 1:243 MBN/2022:378
 • Prövning av ansökan om nybyggnad av garage på fastigheten Tofta 2:104 MBN/2021:2250
 • Prövning av ansökan om tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Tegneby-Bö 1:29 MBN/2022:701
 • Prövning av ansökan om tillbyggnad av enbostadshus och garage samt marklov på fastigheten Rossö 1:37 MBN/2021:2256
 • Prövning av ansökan om ändrad användning av befintlig ekonomibyggnad till gårdsbutik/handelsbod på fastigheten Härmanö 1:21 MBN/2022:493
 • Prövning av ansökan om tillbyggnad av våtrumsenhet på fastigheten Gullholmen 1:120 MBN/2021:2230
 • Ärende 28
 • Ärende 29

Ärenden 13, 15-16, 28-29 gäller tillsyn, förbud eller föreläggande, och innehåller en mängd personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation).