Sammanträdet publicerades

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i mars

Torsdag den 17 mars sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 17 mars
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Ärendelista

 • Fastställande av dagordning MBN/2022:1
 • Tillsynsplan för Räddningstjänsten 2022-2023 MBN/2022:401
 • Information om alkohol- och tobakstillstånd MBN/2022:456
 • Information prognos februari 2022 för byggenheten och miljöenheten MBN/2022:427
 • Godkännande av reviderad delegeringsordning för miljö- och byggnadsnämnden MBN/2021:2043
 • Riktlinjer för uppförande av mur, plank och staket MBN/2022:442
 • Rapport 2021 års medarbetarenkät - sektor miljö- och bygg MBN/2022:408
 • Information om budgetförutsättningar
 • Förvaltningens information 2022-03-17 MBN/2022:2
 • Anmälan om inkomna skrivelser/beslut MBN/2022:3
 • Anmälan av delegeringsbeslut Nr 124-400 MBN/2022:4
 • Prövning av ansökan om strandskyddsdispens för breddning av stig, Nösund 1:169 MBN/2021:1557
 • Prövning av föreläggande att utföra avhjälpandeåtgärd vid f.d. plantskola Kårehogen 1:3, 1:20 m.fl. MBN/2007:10652
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Höggeröd 1:65 MBN/2021:1015
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Rossö 1:25 MBN/2021:1594
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och två garage på fastigheten Hårleby 2:13 MBN/2021:1324
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus och ett garage på fastigheten Ängön 1:10 MBN/2021:1307
 • Prövning av ansökan om bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av ett fritidshus på fastigheten Mollösund 5:38 MBN/2021:751
 • Prövning av ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Mollösund 5:345 MBN/2021:2085
 • Prövning av ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Glimsås 1:91 MBN/2021:2117
 • Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Otterslätt 1:11 MBN/2022:45
 • Prövning ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Kårehogen 1:106 MBN/2022:202
 • Ärenden mellan nr 23-25 som gäller tillsyn, förbud eller föreläggande, innehåller en mängd personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation).