Sammanträdet publicerades

Utskottet för lärande sammanträder i maj

Måndagen den 9 maj sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 9 maj 2022
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Ärendelista

  • Information om det pågående samverkansprojektet mellan skola och individ- och familjeomsorgen
  • Information om det pågående arbetet med ny skolskjutsorganisation, läsåret 2022/2023
  • Budgetuppföljning 2022 - Sektor Lärande
  • Remissvar på promemoria "Etableringsstopp för fristående skolor och fritidshem med konfessionell inriktning"
  • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Svanesunds förskolor
  • Sektorns information
  • Politikens information
  • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022)