Sammanträdet publicerades

Utskottet för lärande sammanträder i mars

Måndagen den 14 mars sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 14 mars 2022
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Ärendelista

  • Kvalitetsuppföljning av Elevhälsans medicinska insats i Orust kommun år 2021.
  • Beslut om fördelning av tillfällig utökad förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2022, statsbidraget Skolmiljarden
  • Budgetuppföljning 2022 - Sektor Lärande
  • Budgetförutsättningar 2023 med plan för 2024-2025 - Sektor Lärande
  • Skolornas arbete med högpresterande elever
  • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Varekils skola
  • Sektorns information
  • Politikens information
  • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022)