Sammanträdet publicerades

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i april

Tisdag den 12 april sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 12 april 2022
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

 • Sektorchefen informerar
 • Budgetförutsättningar 2022-2024
 • Information om fastighetsenheten
 • Information om bygglovsenheten
 • Information om borttagande av sugtömningstank
 • Information om markanvisning för hotellverksamhet, Lavön 2:90
 • Information om uppdelning av samfälld mark i Nösund
 • Information om Ängås Generationspark
 • Information inför beslut om godkännande av planprogram Ängås
 • Information om ansökan om planbesked, Hällevik 25:19
 • Information inför beslut om planbesked, Svanesund 3:26
 • Information inför beslut om utställning av kommungemensam FÖP för havet i Tjörn och Orust kommuner
 • Beslut om granskning av detaljplan för Svanesund centrum, norra
 • Försäljning av kommunal mark, del av Röra-Lunden 1:39
 • Godkännande av exploateringsavtal, Nösund 1:176
 • Revidering av taxa för parkering
 • Beslut om tilldelning av markanvisning för Huseby 1:96
 • Prövning av begäran om planbesked för Mollösund 5:395 och 5:398
 • E-förslag om förbättrad pendelparkering i Vräland
 • Status detaljplaner och markanvisningar
 • Förändring av delegeringsordning för utskottet för samhällsutveckling
 • Detaljplan Kungsviken 1:25, ny inriktning
 • Ordförande informerar