Sammanträdet publicerades

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i februari

Tisdag den 8 februari sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 8 februari 2022
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

 • Sektorchefen informerar - utskottet för samhällsutveckling
 • Information om beslut om delar av miljöbalkstaxan 2022
 • Parkeringsstrategi och parkeringsnorm för Orust kommun
 • Beslut om verksamhetsberättelse 2022 - sektor samhällsutveckling
 • Rapport 2021 års medarbetarenkät
 • Information om riktlinjer för bryggor i Orust kommun
 • Information om överlåtelse av exploateringsavtal, Brattås 1:60 och Brattås 1:62
 • Information om beslut om godkännande av exploateringsavtal, Nösund 1:176
 • Information om lagfart och försäljning av kommunens fastighet Långelanda-Röra 1:15
 • Information om budget för geoteknik, fritidshusplanerna
 • Beslut om upprustningsbidrag 2021 - Bevarande av Ransbergsstugan i Kultehamn
 • Beslut om markköp, Huseby 1:78
 • Beslut om tomträttsupplåtelse av mark, Käringön 1:1
 • Beslut om markköp, Trolltorp 1:5
 • Prövning av begäran om planbesked Tången 3:8
 • Beslut om antagande av planändring av Byggnadsplan för del av Henån, Äng norra gällande fastighet Röra-Äng 1:35
 • Beslut om antagande av planändring för detaljplan Svanesunds tätort Änghagen norra gällande fastigheten Svanesund 3:40
 • Beslut om samråd för planändring av detaljplan för ekoby gällande fastighet Krossekärr 2:2
 • Ordförande informerar - utskottet för samhällsutveckling