Sammanträdet publicerades

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i januari

Tisdag den 11 januari sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 11 januari 2022
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

 • Sektorchef informerar - utskottet för samhällsutveckling
 • Information om status investeringsprojekt
 • Information om ansökan om planbesked för Tången 3:8
 • Information inför beslut om antagande, Röra-Äng 1:35
 • Information inför beslut om antagande, Svanesund 3:40
 • Information inför beslut om samråd, Krossekärr 2:2
 • Information inför beslut om samråd, planprogram för Hälleviksstrand och Edshultshall
 • Information om budget för geoteknik, fritidshusplanerna
 • Information om exploateringskalkyl, Varekil 1:172 m.fl., Lundby verksamhetsområde
 • Beslut om samråd och granskning för detaljplan för del av Varekil 1:172 m.fl., Lundby verksamhetsområde
 • Beslut om upprättande av planändring för detaljplan Ellös-Slätthults industriområde
 • Prövning av begäran om planbesked för Morlanda-Slätthult 2:28
 • Beslut om antagande av detaljplan för Mollösunds östra hamnområde
 • Revidering av Allmänna bestämmelser för brukande av Orust kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar - ABVA
 • Avstämning och prioritering för detaljplaner och övriga uppdrag
 • Ordförande informerar - utskottet för samhällsutveckling