Sammanträdet publicerades

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i juni

Tisdag den 14 juni sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 14 juni 2022
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

 • Information om Svanesund centrum norra, Etapp 1 - VA och väg
 • Återkoppling av synpunkter som kommit in under granskning samt information inför beslut om antagande av detaljplan för Svanesund centrum, norra
 • Information om begäran om planbesked för Nösund 1:116, Nösunds Havshotell
 • Information om detaljplan för Kila 1:73 m.fl.
 • Information om detaljplan för Varekil 1:172 m.fl. Lundby verksamhetsområde och detaljplan för Varekil 1:169, Marinfloc
 • Information om detaljplan för Härmanö 2:109, Gullholmsbaden
 • Information om detaljplan för Tofta 2:165
 • Information om fritidshusplanerna
 • Information om kommunens gatubelysning
 • Beslut om omreglering av tomträttsavgälden för fastighet Härmanö 2:144
 • Information om Ängås Generationspark
 • Information om tilldelning av markanvisning för del av kommunens fastighet Tofta 2:31
 • Avstämning inför framtagande av utegym i Henån
 • Information om pendelparkeringar i Orust kommun
 • Information om tilldelning av markanvisning av Röra-Hogen 2:1
 • Information om markanvisning för del av Bön 1:9
 • Information om nuläget på Lundens industriområde
 • Information om nuläget med husbilsparkeringen, Henån
 • Information om köp och försäljning av samfälld mark, Nösund
 • Information om Föreningsstöd, regler - för stöd till ideella föreningar i Orust kommun
 • Information om Taxor, avgifter och uthyrning för anläggningar inom kultur- och fritidsenhetens verksamhetsområde
 • Information inför beslut om förstudie för friluftsplan
 • Sektorchefen informerar
 • Beslut om olovliga byggnationer och anläggningsarbeten på kommunens fastighet Käringön 1:1
 • Beslut om inbjudan till markanvisning för Östra Dalby
 • Upprättande av detaljplan inom fastigheten Henån 1:306 m.fl.
 • Ordförande informerar