Sammanträdet publicerades

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i maj

Tisdag den 10 maj sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 10 maj 2022
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

 • Sektorchefen informerar
 • Information om skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdena Rödsvattnet och Korskällan
 • Information om kultur- och biblioteksenheten
 • Information om kost och lokalvårdsenheten
 • Information inför beslut om utställning av detaljplan för Säckebäck 1:2
 • Information om status investeringsprojekt
 • Information om ny räddningsstation
 • Information om byggemenskap, Huseby 1:102
 • Information angående uppstart av detaljplan för Svanesund centrum, södra
 • Information inför beslut om samråd, detaljplan för Henåns centrum södra
 • Information om planprojekt Ängsberget
 • Information inför beslut om markanvisning Östra Dalby
 • Information om olovligt byggd brygga på kommunens fastighet Käringön 1:1
 • Information om odlingslotter, Svanesund
 • Information om planprioritering - småplaner
 • Arbetsmiljö- och personalbokslut 2021
 • Uppföljning och helårsprognos april 2022
 • Antagande av föreskrifter för avfallshantering
 • Antagande av renhållningstaxa kommunalt avfall 2022
 • Beslut om inbjudan till markanvisning för hotellverksamhet, Lavön 2:90
 • Beslut om samråd för planprogram för Hälleviksstrand och Edshultshall
 • Prövning av begäran om planbesked för fastighet Hällevik 25:19
 • Beslut om godkännande av planprogram för Ängås
 • Prövning av begäran om planbesked för Svanesund 3:26
 • Beslut om utställning av Fördjupad översiktsplan för havet i Orust och Tjörns kommuner
 • Beslut om markanvisning för del av Varekil 1:172
 • Ordförande informerar