Sammanträdet publicerades

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i mars

Tisdag den 15 mars sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 15 mars 2022
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

 • Sektorchefen informerar
 • Prognosrapport 2022 - Sektor samhällsutveckling
 • Information om förutsättningar för budget 2023 med plan för 2024-2025 - Sektor samhällsutveckling
 • Information om mark- och exploateringsenheten inklusive parkförvaltning
 • Information om miljöenheten
 • Information om Lokalt engagemang för vatten - ett samarbete med lokala lantbruksföretag - LEVA
 • Information om Vatten värt att värna - ett samarbetsprojekt inom 8+fjordar
 • Information om planprocessen och delegeringsordningen
 • Information om detaljplan Kungsviken 1:25
 • Information om budget för geoteknik, fritidshusplanerna
 • Antagande av taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall 2022
 • Information om revidering av renhållningsföreskrifter
 • Information om antagande av renhållningstaxa
 • Information om renhållning, Stocken
 • Information om tilldelning av markanvisning för Huseby 1:96
 • Information om godkännande av exploateringsavtal, Nösund 1:176
 • Information om försäljning av kommunal mark, Röra-Lunden 1:39
 • Information om markanvisning för del av Varekil 1:172
 • Information om skredsäkring av ån i Henån
 • Information om revidering av taxa för parkering
 • Information om planbesked för Mollösund 5:395 och 5:398 (Scanfjord)
 • Information inför beslut om granskning av Svanesund centrum norra
 • Prövning av begäran om planbesked för fastigheterna Härmanö 2:99 och 2:197
 • Beslut om försäljning av kommunens fastighet Långelanda-Röra 1:15
 • Överlåtelse av exploateringsavtal avseende Brattås 1:60 och Brattås 1:62
 • Fastställande av Riktlinjer för bryggor i Orust kommun
 • Ordförande informerar