Sammanträdet publicerades

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i november

Tisdag den 15 november sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 15 november 2022
Klockan 08:15
Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

 • Sektorchefen informerar
 • Uppföljning av internkontrollplan 2022 för sektor samhällsutveckling
 • Uppdragsdokument 2023-2025 med detaljbudget 2023 för sektor samhällsutveckling
 • Information om prognos oktober 2022
 • Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor samhällsutveckling
 • Information om fritidsenheten
 • Presentation av pågående VA-projekt
 • Information inför samråd, ändringsplan för Tofta 2:165
 • Information om fritidshusplanerna
 • Information om omarbetat planmaterial inför utställning, Säckebäck 1:2
 • Information om detaljplan för Varekil 1:19
 • Information om detaljplan för Glimsås 1:267
 • Information inför granskning av detaljplan, Kungsviken 1:25
 • Prövning av begäran om planbesked för Huseby 1:50, i anslutning till Glimsås 1:268
 • Information om förfrågan om köp av p-platser i Tuvesvik
 • Information om tilläggsavtal till markanvisning för del av Svanesund 2:2, Orust kommun
 • Information inför beslut om upphävande av pris vid överlåtelse av tomtmark för småhusändamål på Käringön
 • Information om förfrågningar från Föreningen Svanesund rörande del av Svanesund 2:2
 • Beslut om tilläggsavtal till genomförandeavtal avseende Huseby 1:96
 • Beslut om förlängning av markanvisning Åvägen, Henån 1:306
 • Beslut om planbesked för Mollösund 5:324
 • Omförhandling av lägenhetsarrende för ställplats på Röra-Äng 2:2
 • Indexuppräkning av bygglovtaxa 2023
 • Antagande av taxa för miljö- och byggnadsnämndens prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) 2023
 • Indexuppräkning av taxa för tillsyn av receptfria läkemedel 2023
 • Indexuppräkning av timtaxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 2023
 • Indexuppräkning av taxa för prövning av tillsyn enligt miljöbalken och förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 2023
 • Ordförande informerar