Sammanträdet publicerades

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i oktober

Tisdag den 11 oktober sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 11 oktober 2022
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

 • Sektorchefen informerar
 • Beslut om att anta regler för föreningsstöd och taxor, avgifter och uthyrning av Orust kommuns idrottsanläggningar och lokaler
 • Orust kulturpristagare 2022
 • Orusts Sparbanks kulturstipendium 2022
 • Information om tilläggsavtal till genomförandeavtal avseende Huseby 1:96
 • Information om upphävande av beslut om pris vid överlåtelse av tomtmark för småhusändamål på Käringön
 • Motion för att ta ett helhetsgrepp på Ellös - Slätthults industriområde
 • Information om markanvisning Åvägen, Henån 1:306
 • Information om omförhandling av arrende för ställplats, Röra-Äng 2:2
 • Information om detaljplan för Kila 1:73 m.fl.
 • Information om planbesked för Mollösund 5:324
 • Beslut om försäljning av kommunal mark, Nösund 1:190
 • Fastighetsreglering rörande Varekil 1:172 och Varekil 1:190
 • Antagande av taxa för insamling av hushållsavfall 2023
 • Antagande av taxa för slamtömning 2023
 • Antagande av taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall 2023
 • Antagande av VA-taxa 2023
 • Antagande av hamn- och båtplatstaxa 2023
 • Antagande av taxa och avgifter för räddningstjänstens myndighetsutövning 2023
 • Beslut om nytt produktslag i avgiftssystemet för alkoholservering, folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt avgifter
 • Beslut om antagande av detaljplan för Svanesund centrum, norra
 • Beslut om begäran om ombyggnad av befintlig gata, Kilsbacken, Varekil
 • Beslut om trygghetsbelysning vid idrottsplatsen i Ellös
 • Beslut om tilldelning av markanvisning för del av Tofta 2:31
 • Beslut om planbesked för Nösund 1:116 m.fl.
 • Beslut om planbesked för fastigheten Edshultshall 1:2
 • Motion om alternativt system med cykelvägar
 • Information om förslag till kommungemensam policy för små avlopp
 • Ordförande informerar