Sammanträdet publicerades

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i september

Tisdag den 13 september sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 13 september 2022
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

 • Sektorchef informerar
 • Information om status investeringsprojekt
 • Delårsrapport augusti, sektor samhällsutveckling
 • Information om taxor
 • Information om räddningstjänsten
 • Föreningsstöd, regler - stöd till ideella föreningar i Orust kommun, för information och dialog
 • Taxor, avgifter och uthyrning för anläggningar inom kultur- och fritidsenhetens verksamhetsområde, för information och dialog
 • Information inför beslut om antagande av detaljplan för Svanesund centrum, norra
 • Information om detaljplan för Hällevik 1:6 m.fl. uppstart av planarbete
 • Information om ansökan om planbesked Edshultshall 1:2
 • Information om om begäran om planbesked för Nösund 1:116, Nösunds havshotell
 • Prövning av begäran om planbesked för Huseby 1:50, i anslutning till Glimsås 1:268
 • Information om detaljplan för Varekil 1:187
 • Status detaljplaner och markanvisningar
 • Information om fastighetsreglering rörande Varekil 1:172 och Varekil 1:190
 • Information om försäljning av Nösund 1:190
 • Information inför beslut om begäran om ombyggnad av befintlig gata, Kilsbacken i Varekil
 • Omförhandling av lägenhetsarrende för ställplats, Röra-Äng 2:2
 • Upphävande av tidigare beslut om stuga på Huseby 1:50
 • Information om kommunens gatubelysning
 • Information om gästhamnar
 • Beslut om muralmålning på fasaden, reningsverket i Svanesund
 • Godkännande av delning av avfallsabonnemang för fastigheterna Gullixeröd 1:9 och 1:24
 • Godkännande av delning av avfallsabonnemang för fastigheterna Långelanda-Bö 3:10 och 3:11
 • Godkännande av delning av avfallsabonnemang för fastigheterna Bäckevik 1:40 och 1:41
 • Godkännande av delning av avfallsabonnemang för fastigheterna Röra-Kärra 1:15 och 1:21
 • E-förslag om gång- och cykelväg mellan Slussen och Grinden
 • Antagande av kulturmiljöstrategi 2040
 • Ordförande informerar