Sammanträdet publicerades

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i november

Torsdag den 17 november sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 17 november
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Ärendelista

 • Fastställande av dagordning
 • Uppföljning av internkontrollplan 2022 för miljö- och byggnadsnämnden 2022
 • Information om förändringar inom livsmedelskontrollen 2023
 • Information om indexjustering av kommunal taxa för tillsyn av receptfria läkemedel
 • Information om ändring av taxa för prövning och tillsyn enligt Strålskyddslagen
 • Information om indexuppräkning av timtaxan för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
 • Information om indexuppräkning av miljöbalkstaxan
 • Förvaltningens information
 • Anmälan om inkomna skrivelser/beslut
 • Anmälan av delegeringsbeslut Nr 1438-1563
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Nöteviken 1:5
 • Prövning av bygglov för fasadändring/uppsättning av solceller på fastigheten Härmanö 2:148
 • Prövning av bygglov för rivning samt nybyggnad av fritidshus på fastigheten Ström 1:86
 • Prövning av bygglov för tillbyggnad samt fasadändring på fastigheten Mollösund 5:316
 • Prövning av bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad på fastigheten Nösund 1:245
 • Prövning av bygglov för nybyggnad av industri/lagerlokal på fastigheten Varekil 2:1
 • Prövning av bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
  Öberg 1:14
 • Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av brygga/småbåtshamn på fastigheten Henån 1:30

Ärende 19 gäller tillsyn, förbud eller föreläggande och innehåller en mängd personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR)