Sammanträdet publicerades

Kommunfullmäktige sammanträder i december

Torsdag den 15 december sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 15 december 2022
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Ja.

Ärendelista

 • Ordning av inkallande av ersättare
 • Fyllnadsval av ersättare i valberedningen 2023-2026
 • Val av 13 ledamöter och 13 ersättare i kommunstyrelsen, jämte val av ordförande och 1:e samt 2:e vice ordförande för tiden 2023-2026
 • Val av 5 ledamöter och 3 ersättare i miljö- och byggnadsnämnden, jämte val av ordförande och vice ordförande, för tiden 2023-2026
 • Val av 3 ledamöter och 2 ersättare i sociala myndighetsnämnden, jämte val av ordförande och vice ordförande, för tiden 2023-2026
 • Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i valnämnden, jämte val av ordförande och vice ordförande, för tiden 2023-2026
 • Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i arvodesberedningen, jämte val av ordförande och vice ordförande, för tiden 2023-2026
 • Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i krisledningsnämnden, jämte val av ordförande och vice ordförande, för tiden 2023-2026
 • Val av 5 revisorer för kommunens räkenskaper och förvaltning, jämte val av ordförande och vice ordförande, för tiden 2023-2026
 • Val av 1 ordinarie revisor, 2 ersättare samt förslag till Länsstyrelsen om auktoriserad revisor för Stiftelsen Orustbostäder till kommunfullmäktige väljer nästa gång
 • Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i styrelsen för Stiftelsen Orustbostäder, jämte val av ordförande och viceordförande för år 2023
 • Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Fyrbodals förbundsdirektion för tiden 2023-2026
 • Val av 1 ombud och 1 ersättare i Västtrafik AB:s bolagsstämma för tiden 2023-2026
 • Val av 20 huvudmän för Orusts Sparbank för tiden 2023-2026
 • Val av 1 ombud och 1 ersättare i Kommuninvest i Sverige AB för tiden 2023-2026
 • Val av 1 styrelseledamot och 1 ersättare till Tjörns Måltids AB för tiden 2023-2026
 • Val av stämmoombud samt ersättare till Tjörns Måltids AB för tiden 2023-2026
 • Val av 1 ledamot i Samordningsförbundet Väst för tiden 2023-2026
 • Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Tolkförmedling Västs förbundsdirektion för tiden 2023-2026
 • Val av 1 ledamot, tillika vice ordförande, och 1 ersättare i överförmyndarnämnden i Lilla Edet, Stenungsund, Tjörn och Orust kommuner, för tiden 2023-2026
 • Val av 6 gode män vid lantmäteriförrättningar för tiden 2023-2026
 • Taxa för kopiering och utlämnande av allmän handling
 • Godkännande av Tolkförmedlingen Västs delårsrapport 2022-08-31
 • Beslut om förlängning av markanvisning Åvägen, Henån 1:306
 • Antagande av taxa för miljö- och byggnadsnämndens prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) 2023
 • Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Lotta Husberg (S)
 • Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Annika Alstersjö (S)
 • Anmälan om inkomna skrivelser