Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsen sammanträder i november

Onsdagen den 30 november sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 30 november
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, men ärende 1 är stängt för allmänheten.

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Uppdragsdokument för 2023-2025 och detaljbudget för 2023 för kommunstyrelsens sektorer
 • Detaljbudget 2023 för politisk verksamhet, revision och överförmyndarnämnd
 • Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för kommunstyrelsens sektorer
 • Prognosrapport oktober 2022 för Orust kommun
 • Beslut om att godkänna och anta anbud avseende försäkringar från 2023
 • Förslag till kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp och riktlinjer för STO-kommunerna
 • Beslut om försäljning av kommunal mark, Nösund 1:190
 • Beslut om tilldelning av markanvisning för hotellverksamhet, Lavön 2:90
 • Taxa för kopiering och utlämnande av allmän handling
 • Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning
 • Godkännande av Tolkförmedlingen Västs delårsrapport 2022-08-31
 • Antagande av handlingsplan för kommunalt aktivitetsansvar från och med 2023-01-01
 • Fastställande av sammanträdesplan 2023
 • Revidering av handläggning ekonomiskt bistånd resor
 • Reviderade riktlinjer biståndshandläggning SoL.
 • Prövning av begäran om planbesked för Huseby 1:50, i anslutning till Glimsås 1:268
 • Beslut om tilläggsavtal till genomförandeavtal avseende Huseby 1:96
 • Beslut om förlängning av markanvisning Åvägen, Henån 1:306
 • Beslut om planbesked för Mollösund 5:324
 • Omförhandling av lägenhetsarrende för ställplats på Röra-Äng 2:2
 • Indexuppräkning av bygglovtaxa 2023
 • Antagande av taxa för miljö- och byggnadsnämndens prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) 2023
 • Indexuppräkning av taxa för tillsyn av receptfria läkemedel 2023
 • Indexuppräkning av timtaxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 2023
 • Indexuppräkning av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 2023
 • Beslut om borgerlig begravningsförrättare perioden 2023-2026
 • Förslag till Länsstyrelsen om förordnande av begravningsombud
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022)
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Ordförandens information