Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i december

Onsdag den 7 december sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 7 december
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej.

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

  • Dialog om drogfri arbetsplats - snusanvändande
  • Förslag om gestaltningsprogram
  • Återkoppling från projekt "Våra rum"
  • Information Översiktsplan 2040
  • Information om utredningen om huvudmannaskap för allmänplatsmark inom detaljplanelagt område
  • Återkoppling mat på Kaprifolgårdens boende
  • Information om tillämpning av ordförandebeslut
  • Dialog om roller, ansvar och kommunikation kopplat till lokalprojekt